Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Οι μισθωτοί έχασαν 23% των εισοδημάτων τους σε 3,5 μήνες!

Τον πάτο του βαρελιού θα αγγίξουν οι μι­σθωτοί, αφού αναμένονται περαιτέρω περικοπές, την ώρα που το τοπίο στην αγορά εργασίας περιγράφεται απ’ όλους «μαύρο».
Τα συμπεράσματα που βγήκαν από τη σύνο­δο κορυφής λένε ότι ναι μεν η Ελλάδα οφείλει να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητά της μέσω τολμηρής εσωτερικής υποτίμησης, δη­λαδή με μείωση τιμών και κόστους παραγωγής έναντι των ανταγωνιστών της, δεδομένου όμως ότι απαιτείται χρόνος για να επιτευχθεί μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας πρέπει πρώτα να επέλθει μείωση του ονομαστικού μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
Εκτός από τις περικοπές στους ονομαστικούς μισθούς, ο στόχος της μείωσης του κόστους ερ­γασίας κατά 15% προσδοκάται ότι θα επιτευχθεί και με τη μείωση του μη μισθολογικού μέρους του κόστους εργασίας, δηλαδή με κατάργηση μη βασικών κοινωνικών παροχών και αντίστοιχη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αυτό αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής μείω­σης του εργατικού κόστους των επιχειρήσεων κατά 15% εντός μιας τριετίας, με την οποία επι­ταχύνονται οι περικοπές που επήλθαν στο ερ­γατικό κόστος ήδη κατά τη διάρκεια του 2011. Επιπλέον, σύμφωνα με το μνημόνιο έχουμε δε­σμευτεί ότι θα λάβουμε συμπληρωματικά διορθωτικά μέτρα για να διευκολυνθεί η συλλογική διαπραγμάτευση και να εξασφαλιστεί μισθο­λογική ευελιξία και αύξηση της απασχόλησης, αναφέρει η επιτροπή.
Οι Βρυξέλλες αναγνωρίζουν ότι υπάρχει κά­ποια ένταση μεταξύ εσωτερικής υποτίμησης και δημοσιονομικής εξυγίανσης, την οποία, όμως, χαρακτηρίζουν «βραχυπρόθεσμη».
«Η Ελλάδα είχε μη διατηρήσιμες ανισορροπίες τόσο στον λογαριασμό εξωτερικών συναλλαγών όσο και στους δημοσιονομικούς λογαριασμούς της και η μέχρι στιγμής πρόοδός της στους τομείς αυτούς είναι ανεπαρκής. Κατά τα προσεχή έτη, πρέπει να σημειωθεί πρόοδος και στα δύο μέτωπα», υπογραμμίζεται στην ανάλυση.
Εν τω μεταξύ, η εσωτερική υποτίμηση έχει προ πολλού ξεκινήσει στην ελληνική αγορά ερ­γασίας. Τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία του Σώ­ματος Επιθεωρητών Εργασίας αποκαλύπτουν πως οι μειώσεις μισθών έχουν υιοθετηθεί από χιλιάδες επιχειρήσεις είτε μέσω των ατομικών είτε των επιχειρησιακών συμβάσεων. Σύμφωνα με τον ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕΜιχάλη Χάλαρη, μέσα σε 3,5 μήνες το 6,5% του εργατικού δυναμικού – περίπου 115.000 εργαζομένους – της χώρας έχασε, λόγω της μείωσης των μισθών, πάνω από το 23% (!) των εισοδημάτων του.
Μικρότερες μειώσεις – της τάξης του 14% – έγι­ναν σχεδόν σε όλο το φάσμα της αγοράς εργα­σίας, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν, σύμφωνα με τον κ. Χάλαρη, και το 30%. Και βέ­βαια, εκτός από τη συρρίκνωση των εισοδημά­των τους περίπου μισό εκατομμύριο εργαζόμε­νοι παραμένουν απλήρωτοι για τρεις ή τέσσερις μήνες, καθώς 120.000 – 150.000 επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα επιβίωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: