Τρίτη, 30 Ιουνίου 2009

Στο παρά 1' η υπουργική απόφαση για το κάπνισμα

Δημοσιεύεται σήμερα στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση,που συνοδεύει την εφαρμογή του νόμου για την απαγόρευση του καπνίσματος και η οποία εστάλη σε όλους τους Δήμους και τις Νομαρχίες της χώρας,καθώς επίσης και προς όλα τα συναρμόδια Υπουργεία.
Επίσης,με σημερινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Δημήτρη Αβραμόπουλου,συγκροτήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών του «Τομέα Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ» του ΣΕΥΥΠ, Τομεάρχης του οποίου ανέλαβε,λόγω της σημασίας του θέματος,ο Γενικός Διευθυντήςτου ΣΕΥΥΠ κ.Μιχάλης Σαμπατακάκης.
Το κείμενο της απόφασης
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Υπουργικής Απόφασης:
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ:"Υπουργική Απόφαση σε εφαρμογή του Άρθ.3 του Ν.3730/ 2008 για την προστασία ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ."
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.Τη σύσταση της 2ας Δεκεμβρίου 2008 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου "περί ελέγχου του καπνού και απαγόρευσης του καπνίσματος".
2.Τα Άρθ. 8, 13, 16 του Ν. 3420/ 2005 (ΦΕΚ 298, τ.Α΄, 06.12.05) "περί επικύρωσης της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Π.Ο.Υ. για τον έλεγχο του καπνού".
3.Το Άρθ. 3 του Ν. 3730/ 2008 (ΦΕΚ 262, τ.Α΄, 23.12.08) "περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και το αλκοόλ".
4.Την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και το Αλκοόλ.
5.Την ανάγκη άμεσης έναρξης εφαρμογής των απαγορεύσεων του Αρθ. 3 Ν. 3730/2008 από 1ης.7.2009.
6.Ότι από την παρούσα απόφαση δεν δημιουργείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:

1.Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του αρθ. 3 του Ν. 3730/2008 "Προστασία των ανηλίκων από τον καπνό,τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 262/2008),επιτρέπεται να δημιουργηθεί χώρος για καπνίζοντες πελάτες στις ακόλουθες περιπτώσεις και βάσει των εξής προϋποθέσεων:Εφ'όσον η συνολική επιφάνεια του καταστήματος, όπως προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο,έχει μικτό εμβαδόν μέχρι 70 τ.μ.,(παρ. 3 αρθ.3),η επιχείρηση δύναται να επιλέξει να λειτουργήσει αποκλειστικά,ως χώρος καπνιζόντων,με δήλωση του κατά νόμου υπευθύνου του καταστήματος στην αρμόδια για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Δημόσια Αρχή.
Για τη λειτουργία του καταστήματος ως χώρου καπνιζόντων θα πρέπει να τροποποιηθεί η άδεια λειτουργίας του.Η τροποποίηση αυτή προϋποθέτει,με την επιφύλαξη όλων των ισχυουσών διατάξεων,τα κάτωθι:
α.Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει ή να εξοπλιστεί,με κατάλληλα και επαρκή μηχανήματα εξαερισμού και καθαρισμού του εσωτερικού αέρα.Η καταλληλότητα των μηχανημάτων κρίνεται από τις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές βάσει παγίων οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
β.Πρέπει να αναρτηθεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας στην πρόσοψη,αλλά και στο εσωτερικό ειδικό σήμα,που θα αναφέρει ότι "το κατάστημα είναι χώρος για καπνίζοντες".
Τα καταστήματα τα οποία,δεν έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό ως καταστήματα καπνιζόντων, με την ανωτέρω διαδικασία υπόκεινται στην πλήρη απαγόρευση καπνίσματος,από την 1η Ιουλίου 2009.
2.Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με συνολική επιφάνεια από 70 τ.μ.έως και 300 τ.μ.,δύνανται να δημιουργήσουν χώρο καπνιζόντων.Για τη δημιουργία του χώρου αυτού απαιτείται προηγούμενη αίτηση του υπεύθυνου λειτουργίας της επιχείρησης στην αρμόδια Δημόσια Αρχή,που χορηγεί την άδεια λειτουργίας του καταστήματος και υποβολή όλων των αναγκαίων,σύμφωνα με τους όρους της παρούσης,δικαιολογητικών.
Ο χώρος καπνιζόντων πρέπει:
α.Να έχει κατά μέγιστο εμβαδό ίσο με το 30 % του ωφέλιμου χώρου του καταστήματος.
β.Να είναι πλήρως διαχωρισμένος από το υπόλοιπο κατάστημα.
γ.Να είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα για τον εξαερισμό του και τον καθαρισμό του εσωτερικού του αέρα μηχανήματα.Η καταλληλότητα των μηχανημάτων κρίνεται από τις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές βάσει παγίων οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ.Να έχει εμφανή επιγραφή τόσο στο εσωτερικό του,όσο και στην εξωτερική επιφάνεια του διαχωριστικού του από το υπόλοιπο κατάστημα,ότι πρόκειται για χώρο καπνιζόντων. Σε όλο το υπόλοιπο κατάστημα πρέπει να αναρτηθούν σε εμφανή σημεία επιγραφές ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα.
ε.Για τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας δημιουργίας χώρου καπνιζόντων,πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Δημόσια Αρχή,σχετική μελέτη για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του χώρου καπνιζόντων,καθώς και πλήρης κάτοψη και τοπογραφικό του καταστήματος.Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η είσοδος,παραμονή και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση ανηλίκων στους χώρους καπνιζόντων.Επίσης απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή των ανηλίκων στους ως άνω χώρους ακόμα και στις περιπτώσεις ιδιωτικών εκδηλώσεων,ανεξάρτητα εάν συνοδεύονται από ενήλικες.
3.Κέντρα διασκέδασης,με ζωντανή έγχορδη μουσική, άνω των τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων (300 τ.μ.) δύνανται να δημιουργούν χώρο για καπνίζοντες,με εμβαδό ίσο,κατά μέγιστο,με το 40% του συνολικού χώρου του καταστήματος.Ο χώρος καπνιζόντων διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κατάστημα με διαχωριστικό που έχει ελάχιστο ύψος δύο (2)μέτρα.Ο εξαερισμός του χώρου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους των περιπτώσεων γ, δ και ε της παραγράφου 2 της παρούσης.Εκτός του χώρου καπνιζόντων ο υπεύθυνος λειτουργίας του κέντρου πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα όπως η τοποθέτηση επιγραφών,η μη ύπαρξη σταχτοδοχείων και η ενημέρωση από το προσωπικό για να τονιστεί ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα.Η χορήγηση της άδειας για τη δημιουργία χώρου καπνιζόντων,με επακριβή καθορισμό αυτού,γίνεται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Δημόσιας Αρχής,κατόπιν αιτήσεως του υπεύθυνου λειτουργίας του κέντρου, υποβολής των δικαιολογητικών και βάσει των όρων που αναφέρονται στην περίπτωση ε της παραγράφου 2 της παρούσης.
4.Οι επιχειρήσεις καζίνο,διέπονται από το Ν.2206/1994 και οι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στις αίθουσες παιχνιδιού,θα καθορισθούν κατόπιν διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.Στους υπόλοιπους χώρους και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν μέσα στο καζίνο,καθώς και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ξενοδοχεία,πλοία και τρένα,εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσης,ως προς τους όρους εφαρμογής της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος.Στους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους υγιεινής των καζίνο και του συνόλου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,ανεξαρτήτως εμβαδού,είδους παρεχομένων υπηρεσιών και αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους,απαγορεύεται το κάπνισμα.
5.Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,ανεξαρτήτως εμβαδού,είδους παρεχομένων υπηρεσιών και αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους,που δεν έχουν άδεια δημιουργίας χώρου καπνιζόντων,υπάγονται στην απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού.
Στο πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης του νόμου,δεν εμπίπτουν οι εξωτερικοί χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος,όπως οι χώροι αυτοί περιγράφονται στην άδεια λειτουργίας τους,ακόμη και αν καλύπτονται με σκέπαστρο.Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των καταστημάτων είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν σε εμφανή σημεία του καταστήματος επιγραφές για την απαγόρευση του καπνίσματος,να αποσύρουν το σύνολο των σταχτοδοχείων,να ενημερώνουν τους πελάτες για την απαγόρευση και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την απομάκρυνση των πελατών που παραβιάζουν τις απαγορεύσεις.
6.Αρμόδια αρχή, πέραν των όσων καθορισθούν από την Κοινή Υπουργική Απόφαση της παρ. 3του άρθρου 6 του Ν. 3730/ 2008,για τον έλεγχο των παραβάσεων που αφορούν στη κατανάλωση προϊόντων καπνού σε χώρους που εμπίπτουν στην απαγόρευση του καπνίσματος, είναι ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. (Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας).Τους Επιθεωρητές συνδράμουν στο έργο τους οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές,σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 5 του Ν.3730/ 2008.
Οι Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο,την βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή των κυρώσεων στους κατά νόμο υπεύθυνους,θα καθορισθούν με την προβλεπόμενη από την παρ. 3του άρθρου 6 του Ν.3730/ 2008,Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,Ανάπτυξης και Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
7.Στους χώρους των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας,τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και στους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,κάθε βαθμίδας,τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα.Εξαιρούνται τα ψυχιατρικά ιδρύματα και οι μονάδες ψυχικής υγείας,καθώς για τους ασθενείς τους αποκλειστικά,δύναται να επιτραπεί το κάπνισμα κατόπιν έγγραφης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού για θεραπευτικούς και μόνο λόγους.
8.Στους εργασιακούς χώρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,επιτρέπεται η δημιουργία χώρων για καπνίζοντες,υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α.Η δημιουργία χώρου για καπνίζοντες επιτρέπεται,εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο των εργαζομένων μόνο στις περιπτώσεις των δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 50 (πενήντα) εργαζόμενους.
β.Οι χώροι για καπνίζοντες,σε καμία περίπτωση δεν είναι χώροι εργασίας και θα είναι πλήρως διαχωρισμένοι από τους εργασιακούς χώρους και τους χώρους εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων και των επισκεπτών της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης.Το εμβαδό των χώρων καπνιζόντων θα καθορισθεί για τους χώρους της δημόσιας υπηρεσίας με απόφαση της διοίκησης μετά από συμφωνία με το αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων και για τους χώρους της ιδιωτικής επιχείρησης κατόπιν συμφωνίας εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων.Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης.
γ.Οι χώροι για καπνίζοντες θα διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και κατάλληλα μηχανήματα για τον καθαρισμό του εσωτερικού τους αέρα,σύμφωνα με την εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ βάσει των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
δ.Οι χώροι για καπνίζοντες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας ή της κατά περίπτωση ιδιωτικής επιχείρησης και δεν αποτελούν ούτε δύνανται να περιλάβουν τμήμα των κοινόχρηστων χώρων ή των χώρων υγιεινής.
ε.Στους χώρους καπνιζόντων πρέπει να υπάρχουν στην είσοδο αλλά και στο εσωτερικό εμφανείς επιγραφές,ότι επιτρέπεται το κάπνισμα και δεν επιτρέπεται σε αυτούς η είσοδος ανηλίκων.
στ.Στις περιπτώσεις που δημόσιες υπηρεσίες,ή ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν διαμορφώσουν χώρο καπνιζόντων,θα υπάγονται στην πλήρη απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού.
Από την 01/09/2009 απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς και υπαίθριους χώρους.Η διαφήμιση προιόντων καπνού επιτρέπεται μόνο στους εσωτερικούς χώρους των σημείων πώλησης προιόντων καπνού.
Η παρούσα απόφαση επικαιροποιείται την 01/01/2010,με βάση την κτηθείσα εμπειρία και στην κατεύθυνση υλοποίησης των σκοπών του νόμου,εφαρμογής της αντικαπνιστικής πολιτικής και αποτελεσματικής προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Μέσ' τα προβλήματα ο ''Συνήγορος του Πολίτη''

Τον προβληματισμό του εκφράζει ο Συνήγορος του Πολίτη,ως φορέας της Αρχής της ίσης μεταχείρισης,στην Ειδική Ετήσια Έκθεσή του για το 2008 και για τις διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής,θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
Ο προβληματισμός πηγάζει από την ισχύ των διαπιστώσεων και των συμπερασμάτων της φετινής έκθεσης-αποτυπώθηκαν και στις προηγούμενες εκθέσεις της αρχής-που αναδεικνύουν «προβλήματα σοβαρά σχετικά τόσο με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των υφιστάμενων ρυθμίσεων όσο και την πραγματική εμβέλεια και πληρότητα της προστασίας που παρέχει η εθνική αλλά και η κοινοτική νομοθεσία,ενόψει αφενός των ευρύτερων αιτημάτων που απορρέουν από την αρχή της ίσης μεταχείρισης και αφετέρου της δομικής διάστασης πολλών μορφών και διακρίσεων στη χώρα μας».
Όπως τονίζεται από την Αρχή,«ιδιαίτερα προβληματική φαίνεται να παραμένει η κατάσταση των διακρίσεων στην περίπτωση των τσιγγάνων,εξ αιτίας,σε τελική ανάλυση, της παραγνώρισης των διαστάσεων του προβλήματος και της ανάγκης αποφασιστικής κεντρικής πρωτοβουλίας για την άμβλυνση των ισχυρών τοπικών αντιδράσεων». Επίσης,«προβληματικό παραμένει το ευρύ φάσμα των διακρίσεων που υφίστανται οι αλλοδαποί που διαμένουν στη χώρα,καθώς πολλές εξ αυτών δύσκολα μπορούν να δικαιολογηθούν».Αυτό που τονίζεται και στη φετινή έκθεση του Συνηγόρου είναι «η αύξηση των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας εκ μέρους των πολιτών που τελούν σε επαφή με κάθε είδους ομάδες σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό κοινωνικά αποκλεισμένων προσώπων». Όπως σημειώνεται στην έκθεση,«η σαφής ανάδυση οριζόντιας κοινωνικής έντασης αποτελεί ιδιαίτερα δυσοίωνο φαινόμενο,καθώς φαίνεται να παρέχει πρόσφορο έδαφος σε εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας,φοβικότητας και άλλων μορφών διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής».
Παράλληλα η αρχή επισημαίνει ότι «αυτή η αύξουσα ένταση υποδηλώνει την απουσία μηχανισμών και φορέων δημόσιας μεσολάβησης και κοινωνικής ειρήνευσης,αλλά και πιο μακροπρόθεσμα,απουσία αποφασιστικής και συντονισμένης πολιτικής κοινωνικής στήριξης των μειονεκτουσών ομάδων αλλά και όσων ενδέχεται να πλήττονται κατ’αποτέλεσμα από τέτοια θετικά μέτρα στήριξης».
Όπως αναφέρει ο Συνήγορος στην Έκθεση,«χαρακτηριστική εικόνα των δυσεπίλυτων προβλημάτων της συμβίωσης με την ετερότητα υπό συνθήκες πλήρους σχεδόν απουσίας κρατικής μέριμνας παρείχαν εν προκειμένω σειρά αναφορών προερχόμενων από κατοίκους της περιοχής Ασπροπύργου σχετικά με την αθρόα εγκατάσταση τσιγγάνικων πληθυσμών στην περιοχή».Ωστόσο,όπως σημειώνεται στην Έκθεση,«η παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για την αντιμετώπιση επικίνδυνων φαινομένων για την κοινωνική ειρήνη,κατέστησε σαφές ότι καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση ρεαλιστικών και βιώσιμων λύσεων,που λαμβάνουν υπ’όψιν εξ ίσου το δημόσιο συμφέρον όσο και το αδιαπραγμάτευτο των δικαιωμάτων του ανθρώπου,είναι η ετοιμότητα του ευρέως κοινού,των ίδιων των πολιτών, να αντιληφθούν ότι η πλημμελής προστασία και μέριμνα για τους κοινωνικά αποκλεισμένους αφορά και τους ίδιους ακόμη και αν αυτοί θίγονται ευθέως».
Η αρχή επισημαίνει δε ότι «ακόμη και εάν θεωρηθεί ανεκτή η αδυναμία κατανόησης ή υποστήριξης των δικαιωμάτων των ομάδων αυτών και της ευάλωτης θέσης τους από την πλευρά των υπολοίπων πολιτών,τυχόν διαπίστωση αντίστοιχης ανικανότητας ή και απροθυμίας από την πλευρά της διοίκησης είναι ανεπίτρεπτη».
Τέλος,ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει τον προβληματισμό του για την απουσία αναφορών σε διακρίσεις που πιθανόν να υφίστανται σε βάρος προσώπων που γνωρίζουν μεν τη δυνατότητα προσφυγής,προτιμούν όμως να μην αποκαλύψουν την ιδιαιτερότητά τους (πχ σεξουαλικός προσανατολισμός,θρησκευτικές πεποιθήσεις).Ωστόσο,χαρακτηρίζει ευοίωνο το γεγονός ότι υποβάλλονται σταθερά αναφορές σχετικά με άλλες κατηγορίες διακρίσεων, κοινωνικά και πολιτικά λιγότερο φορτισμένων (όπως λ.χ.αναπηρία ή ηλικία) και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά από την ανεξάρτητη αρχή».

Τραγωδία στην Ιταλία από έκρηξη σε τρένο

Τραγωδία σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Viareggio,της βόρειας Ιταλίας.
Το δυστύχημα συνέβη όταν δύο άπό τα 14 βαγόνια τρένου,το οποίο μετέφερε φιάλες αερίου, εκτροχιάστηκαν,με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, από το ωστικό κύμα που έπληξε τα γειτονικά σπίτια, προκλήθηκε τουλάχιστον ένας θάνατος, ενώ περίπου 50 άτομα τραυματίστηκαν.
Η έκρηξη σημειώθηκε τη στιγμή που το τρένο προσέγγιζε τον σταθμό της πόλης Viareggio, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν σε γειτονικό δρόμο, με αποτέλεσμα πολλά κτίρια να τυλιχτούν στις φλόγες, ενώ εγκαύματα προκλήθηκαν σε πολλούς ανθρώπους.

Επιπλέον,αρκετά κτίρια,πλησίον του σταθμού,εκκενώθηκαν από τον φόβο νέων εκρήξεων, όπως τόνισαν οι υπηρεσίες αρωγής, οι οποίες ακόμη δεν μπορούν να υπολογίσουν τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Καταργείται η δεξίωση για τη Γιορτή της Δημοκρατίας

Μετά από 35 ολόκληρα χρόνια,η Προεδρία της Δημοκρατίας αποφάσισε να καταργήσει την μέχρι σήμερα καθιερωμένη δεξίωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας που πραγματοποιείτο κάθε χρόνο στον κήπο του προεδρικού μεγάρου.
Όπως έγινε γνωστό,ο Κάρολος Παπούλιας πήρε την απόφαση να προσδώσει καθαρά θεσμικό χαρακτήρα στην συγκεκριμένη ημέρα και να την απαλλάξει από οποιοδήποτε κοσμικό χαρακτηριστικό.Επιπλέον,η προεδρία της Δημοκρατίας προχωρά σε περιστολή των δαπανών που σχετίζονται με όλες τις εκδηλώσεις που διεξάγονται υπό την επίβλεψή της.
Έτσι,φέτος,στις 24 Ιουλίου θα προσκληθούν στις 11:00 το πρωί στο προεδρικό μέγαρο,ο πρωθυπουργός,οι αρχηγοί των κομμάτων,οι βουλευτές,οι αρχηγοί του στρατού και της αστυνομίας,καθώς και στελέχη της Αντίστασης,χωρίς τις συζύγους τους και χωρίς η εκδήλωση να περιλαμβάνει κάποιο δείπνο μετά μουσικής αργότερα.Η συνάντηση θα είναι λιτή και σύντομη.
Η βραδινή δεξίωση καταργείται.Η πρωινή συγκέντρωση θα έχει καθαρά πολιτικό «χρώμα», ενώ από τους δημοσιογράφους παρόντες θα είναι μόνον όσοι καλύψουν δημοσιογραφικά το γεγονός.

Σκάνδαλο εκατομμυρίων ευρώ στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Τουλάχιστον 22,5 εκατ ευρώ έχουν κάνει φτερά αν και το ποσό της απάτης μπορεί να είναι μεγαλύτερο.Πρόκειται για τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στο δήμο,οι οποίες θα έπρεπε να είχαν αποδοθεί στα ασφαλιστικά ταμεία. Μι ακόμη υπόθεση στον κατάλογο των σκανδάλων που ξέσπασαν επί δημαρχίας Παπαγεωργοπουλου.
Ακόμη ψάχνουν λεφτά και ένοχους στο Δήμο Θεσσαλονίκης
Πηγή:Εφημερίδα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» Του Νίκου Ηλιάδη
Τεράστιο άνοιγμα εκατομμυρίων ευρώ ανακάλυψε νέος έλεγχος εφοριακών στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Όσα ανακάλυψαν οι δύο ελεγκτές,οι οποίες τις τελευταίες ημέρες έχουν εγκατασταθεί στο δημαρχιακό μέγαρο, διαφοροποιούν όσα γνωρίζαμε έως τώρα για τον τρόπο υπεξαίρεσης των χρημάτων,διευρύνουν το χρονικό διάστημα κατά το οποίο έγινε η απάτη,ενώ μένει ανοιχτό το ενδεχόμενο το τελικό υπεξαιρεθέν ποσό να είναι μεγαλύτερο των 22,5 εκατομμυρίων ευρώ,όπως αρχικά είχε εκτιμηθεί από την ίδια τη διοίκηση του δήμου.
Άνοιγμα και προς την εφορία.
Σύμφωνα με τα έως τώρα γνωστά στοιχεία η υπεξαίρεση αφορούσε τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στο δήμο,οι οποίες θα έπρεπε να είχαν αποδοθεί στα ασφαλιστικά ταμεία.Με βάση όμως τα ευρήματα της νέας υπό εξέλιξη έρευνας ο δήμος εκτός από τα ασφαλιστικά ταμεία εμφανίζει άνοιγμα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και προς τη Θ΄ Εφορία,στην οποία υπάγεται.
Το νέο έλεγχο στα οικονομικά του δήμου ζήτησε με έγγραφό της προς την Οικονομική Επιθεώρηση Κεντρικής Μακεδονίας η επιθεωρήτρια Αναστασία Τσεμπερά,η οποία διερευνά εξ αρχής την πολύκροτη υπόθεση.Κατόπιν αυτού του αιτήματος η Οικονομική Επιθεώρηση έδωσε εντολή στη διεύθυνση της Θ΄Εφορίας να διενεργήσει έλεγχο.Τις τελευταίες ημέρες έχουν εγκατασταθεί στο δήμο δύο ελεγκτές της Θ΄Εφορίας,οι οποίες διερευνούν όλα τα οικονομικά στοιχεία.
Δεν καταβλήθηκαν φόροι.
Σύμφωνα με πηγές του δημαρχιακού μεγάρου η νέα έρευνα έχει αποκαλύψει μέχρι στιγμής τα εξής:
● Οι υπηρεσίες του δήμου παρακρατούσαν από κάθε εργαζόμενο το ποσό που αντιστοιχεί στο Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών,χωρίς όμως να το αποδίδουν στην εφορία.Το ύψος του ποσού το οποίο υπεξαιρέθηκε κατ’αυτόν τον τρόπο δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη,καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη,αλλά εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές οι ελεγκτές έχουν στα χέρια τους σοβαρότατες ενδείξεις, οι οποίες τις υποχρεώνουν να προεκτείνουν τον έλεγχο και πέραν της θητείας του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου,έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990.
● Ανάλογη διερεύνηση θα γίνει και για τα ποσά τα οποία αντιστοιχούν στο φόρο που παρακρατεί ο δήμος από τους διάφορους προμηθευτές του (ποσοστό έως 6% επί του τιμολογημένου ποσού).Μία πρώτη δειγματοληπτική έρευνα έδειξε ότι και με αυτά τα ποσά υπάρχουν προβλήματα,η ακριβής διάσταση των οποίων θα διερευνηθεί στη συνέχεια.Το ίδιο ισχύει και για το φόρο που παρακρατείται από τους διάφορους συνεργάτες του δήμου,τους απασχολούμενους με συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου.Παράλληλα οι ελεγκτές θα ελέγξουν εκ νέου την υπόθεση των ασφαλιστικών εισφορών.
Εκνευρισμός
Το γεγονός της διενέργειας της νέας έρευνας για τη διαλεύκανση του πρωτοφανούς σκανδάλου αποσιωπάται από τη διοίκηση του δήμου.Σύμφωνα με πληροφορίες της “Θ” η παρουσία των δύο ελεγκτών στο δημαρχιακό μέγαρο έχει προκαλέσει εκνευρισμό σε στελέχη της διοίκησης.Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι χρειάστηκε να γίνουν συστάσεις από πλευράς Οικονομικής Επιθεώρησης προς τους αρμοδίους,για να διευκολυνθεί το έργο των ελεγκτών.
Τα νέα στοιχεία διαφοροποιούν τα έως σήμερα δεδομένα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο έγινε η υπεξαίρεση αλλά και ως προς το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συνέβη, ενδεχομένως και ως προς το τελικό ύψος της απάτης.Εν ολίγοις παραμένει προς το παρόν άγνωστο εάν οι μη καταβληθέντες φόροι είχαν συνυπολογιστεί στα 22,5 εκατ. ευρώ, που ήταν η αρχική εκτίμηση για το ύψος της υπεξαίρεσης,ή πρόκειται για νέα ανοίγματα πέραν των 22,5 εκατ.Άλλωστε και η ίδια η διοίκηση του δήμου απέφυγε να προσδιορίσει έως σήμερα, ενάμιση χρόνο μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου,με ποιον τρόπο και από ποιο ταμείο “έκαναν φτερά” τόσα πολλά χρήματα.
Οι πρώτες ανακρίσεις για το πρωτοφανές αυτό σκάνδαλο αναμένεται να αρχίσουν τις προσεχείς ημέρες.Αυτό φέρεται να είπε στους βουλευτές των τομέων Δικαιοσύνης και Τεκμηρίωσης του ΠΑΣΟΚ που τον επισκέφθηκαν την περασμένη Παρασκευή ο προϊστάμενος της εισαγγελίας πρωτοδικών Δημήτρης Παπαγεωργίου.
Οι επτά εκκρεμείς υποθέσεις
Τα σκάνδαλα και οι ύποπτες υποθέσεις που έχουν αποκαλυφθεί από τον Τύπο,έχουν απασχολήσει τις διωκτικές αρχές και τη δικαιοσύνη,χωρίς όμως καμία από αυτές να έχει διαλευκανθεί,είναι οι ακόλουθες με βάση τη χρονολογική σειρά:
1.Κατάχρηση στα δημοτικά γυμναστήρια.
Το 2003 αποκαλύφθηκε ότι υπάλληλοι του τμήματος Αθλητισμού του δήμου Θεσσαλονίκης καταχράστηκαν 135.000 ευρώ στο διάστημα από τον Ιανουάριο του 2001 μέχρι το Νοέμβριο του 2003 από τη μη απόδοση εισφορών από τα δημοτικά γυμναστήρια.Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για υπεξαίρεση, ωστόσο η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της ανάκρισης.Εν τω μεταξύ τον Ιούνιο του 2007 αποκαλύφθηκε από τον Τύπο ότι μετά την επέκταση του ελέγχου και στα έτη 1999-2001 διαπιστώθηκε έλλειμμα άλλων 126.000 ευρώ,ανεβάζοντας το συνολικό υπεξαιρεθέν ποσό στα 261.000 ευρώ.
2.Υποθέσεις Μιχάλη Λεμούσια.
Το καλοκαίρι του 2006 αποκαλύφθηκε από τον Τύπο ότι ο γενικός γραμματέας του δήμου Θεσσαλονίκης Μιχάλης Λεμούσιας έγινε κάτοχος δύο οικοπεδικών εκτάσεων μέσα στην πόλη.Η πρώτη αποκτήθηκε έναντι χαμηλού αντιτίμου και η δεύτερη του παραχωρήθηκε ως “δωρεά”,όπως αναφέρεται στο σχετικό συμβόλαιο.Και οι δύο εκτάσεις ανήκαν σε δημότη, η οποία βρισκόταν σε δικαστική διένεξη με το δήμο.Στο μεταξύ προσελήφθη στο δήμο Θεσσαλονίκης και το παιδί της κυρίας που του δώρισε το οικόπεδο.Επιπλέον αποκαλύφθηκε ότι ο κ.γενικός συνήψε συμβόλαιο με εργολάβο,στον οποίο ο δήμος ανέθεσε την ανοικοδόμηση με τη μέθοδο της αντιπαροχής δημοτικών οικοπέδων,με απόφαση που προκάλεσε την αντίδραση του συνόλου της αντιπολίτευσης στο δήμο.Πριν από μερικούς μήνες αποκαλύφθηκε επίσης από τον Τύπο ότι ο κ.Λεμούσιας έχει σε αποκλειστική χρήση του τα τελευταία χρόνια εξοχική κατοικία,η οποία ανήκει στο συγκεκριμένο εργολάβο. Όλες αυτές οι υποθέσεις παρά την ευρεία δημοσιοποίησή τους στον Τύπο δεν απασχόλησαν μέχρι σήμερα τη δικαιοσύνη.Το μόνο που έγινε ήταν μία έρευνα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., τα αποτελέσματα της οποίας δεν έχουν γνωστοποιηθεί.
3.Υπόθεση Παγίας Προκαταβολής.
Τον Ιούνιο του 2007 αποκαλύφθηκε άλλο ένα οικονομικό σκάνδαλο.Ειδικότερα δημοτική υπάλληλος υπεξαίρεσε από τα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης περίπου 500.000 ευρώ σε διάστημα μιας πενταετίας, χωρίς κανείς από την πολιτική ηγεσία του δήμου (δήμαρχος, αρμόδιοι αντιδήμαρχοι,γενικός γραμματέας) να την ελέγξει,παρά τις έγγραφες επισημάνσεις των διευθυντών της οικονομικής υπηρεσίας ότι στα ταμεία του δήμου εμφανίζονταν οικονομικά ανοίγματα.Η κατάχρηση έγινε από το λογαριασμό της Παγίας Προκαταβολής,η οποία ανανεωνόταν κατά τρόπο παράνομο,αφού η υπόλογη υπάλληλος εισέπραττε την επόμενη δόση (6.000 ευρώ η καθεμία),χωρίς να έχει καταθέσει αποδείξεις και παραστατικά για την προηγούμενη.Επιπλέον τα τιμολόγια (περίπου 1.800) που θα αποδείκνυαν το τι ακριβώς πληρώθηκε με εκείνα τα χρήματα “εξαφανίστηκαν” κατά περίεργο τρόπο μέσα από τα συρτάρια του δήμου,χωρίς μάλιστα η πολιτική ηγεσία του δήμου να καταγγείλει στην αστυνομία την εξαφάνισή τους.Για το θέμα ήδη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε δεκαοκτώ υπαλλήλους και διευθυντές του δήμου για απάτη,απιστία,ψευδή βεβαίωση και παράβαση καθήκοντος.Και αυτή η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης.
4.Η απάτη μαμούθ
Το Φεβρουάριο του 2008 στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου,τον οποίο πραγματοποίησε με την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου,διαπιστώθηκε ότι για περίπου πέντε χρόνια ο δήμος δεν κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Ο κ.Παπαγεωργόπουλος αναγκάστηκε να δημοσιοποιήσει ο ίδιος το γεγονός, μιλώντας για κατάχρηση ύψους περίπου 2.000.000 ευρώ.Από τον έως τώρα έλεγχο όμως,τον οποίο διενεργεί ελεγκτής της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, διαπιστώθηκε υπεξαίρεση τουλάχιστον 22.500.000 ευρώ!Υπαίτιος για την κατάχρηση αυτών των χρημάτων φέρεται έμπιστος υπάλληλος της διοίκησης.Αποκαλύφθηκε μάλιστα ότι το κατάλληλο περιβάλλον για την κατάχρηση είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι οι αντιδήμαρχοι Οικονομικών,οι οποίοι εξέδιδαν παράνομες ειδικές εντολές,για να μην καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές “λόγω ταμειακών δυσκολιών”.
Η πολιτική ηγεσία του δήμου δεν προέβη στον παραμικρό έλεγχο,παρότι γνώριζε ότι ο συγκεκριμένος δημοτικός υπάλληλος διατηρούσε πολλές και περίεργες “παράλληλες δραστηριότητες” (πληθώρα νυχτερινών κέντρων,επαγγελματική ομάδα μπάσκετ κτλ.),οι οποίες δεν δικαιολογούνταν από τους μισθούς και τα εισοδήματά του.Για την υπόθεση αυτή ο οικονομικός έλεγχος,καθώς και ο έλεγχος της δικαιοσύνης είναι σε εξέλιξη.
5.Λογαριασμός Παπαγεωργόπουλου-Λεμούσια.
Τον Ιούλιο του 2008 και στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο της υπεξαίρεσης των 22,5 εκατομμυρίων ευρώ αποκαλύφθηκε η ύπαρξη (από το 1999 μέχρι το 2006) κοινού τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα του δημάρχου Θεσσαλονίκης και του γενικού γραμματέα του δήμου.
Για τη συγκεκριμένη υπόθεση ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών,αρμόδιος για οικονομικά εγκλήματα Λάμπρος Τσόγκας,με εντολή του προς την οικονομική επιθεωρήτρια Αναστασία Τσεμπερά διέταξε τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης “για την εξακρίβωση των εγκλημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κατʼ επάγγελμα και παραβίαση του νόμου περί ʽπόθεν έσχεςʼ”.Και για αυτήν την υπόθεση δεν υπάρχει καμία σχετική πληροφόρηση για την άσκηση ή μη ποινικής δίωξης.
6.Καταγγελίες Γιαννόπουλου-Τρεμόπουλου.
Πριν από περίπου έναν χρόνο οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στη νομαρχία Νίκος Γιαννόπουλος και Μιχάλης Τρεμόπουλος κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά σε βάρος της διοίκησης της νομαρχίας,στην οποία κατήγγειλαν παράνομες αναθέσεις έργων στις περιοχές της Κορώνειας και του Ωραιοκάστρου.Η υπόθεση διερευνάται ακόμη από τη δικαιοσύνη.
7.Υπόθεση δήμου Λαχανά.
Eπειτα από καταγγελίες της αντιπολίτευσης και αποκαλύψεις του Τύπου διετάχθη έλεγχος στο δήμο Λαχανά,από τον οποίο προέκυψε σειρά παρανομιών και παρατυπιών.Αυτές αφορούσαν είτε τη διενέργεια δωρεάν εκδρομών είτε παράνομες απευθείας αναθέσεις έργων και σειρά άλλων παρατυπιών.Και αυτή η υπόθεση διερευνάται ακόμη από τη δικαιοσύνη.
Κατά προτεραιότητα διερεύνηση ζητά το ΠΑΣΟΚ
Επιτάχυνση του έργου της δικαιοσύνης και των διωκτικών και ελεγκτικών αρχών για τη διαλεύκανση των σκανδάλων του δήμου Θεσσαλονίκης,καθώς και άλλων υποθέσεων που αφορούν τη νομαρχία και άλλους δήμους,ζήτησε το ΠΑΣΟΚ.Κλιμάκιο του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισκέφθηκε την Παρασκευή το δικαστικό μέγαρο και είχε συναντήσεις με τον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών Δημήτρη Παπαγεωργίου, καθώς και με εκπροσώπους του Δικηγορικού Συλλόγου και του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων.
“Η εικόνα που διαμορφώνεται για τη Θεσσαλονίκη εξαιτίας των σκανδάλων του δήμου δεν της αξίζει”,σημείωσε η Χρύσα Αράπογλου.Είπε πως “η Θεσσαλονίκη δεν είναι η πόλη της ρεμούλας και των γραφικών πολιτικών προσώπων”,υπογραμμίζοντας ότι “υποχρέωση του ΠΑΣΟΚ είναι να αλλάξει αυτήν την εικόνα”.

Πραγματογνωμοσύνη για την αγορά της Γερμανός από την Cosmote

Ο 20ος Τακτικός Ανακριτής,κ.Ζαβιτσάνος,διέταξε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης ώστε να διαπιστωθεί το ενδεχόμενο η Cosmote να υπέστη ζημία από την εξαγορά της εταιρείας «Γερμανός»,το Μάιο του 2006.
Ο κ.Ζαβιτσάνος όρισε δύο πραγματογνώμονες προς τους οποίους έδωσε εντολή εντός 3 μηνών να του παραδώσουν αιτιολογημένη έκθεση στην οποία,με οικονομοτεχνικά κριτήρια, θα προσδιορίζουν αν ήταν εύλογο το ποσό των 1,3 δισ.ευρώ που καταβλήθηκε για την εν λόγω εξαγορά.Σε περίπτωση αρνητικής θέσης των πραγματογνωμόνων ζητά να καθορίσουν το εύλογο τίμημα που θα έπρεπε να καταβληθεί με βάση την οικονομική θέση της εταιρίας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» την επίμαχη περίοδο.
Η δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνει πέντε κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα μετά από ποινική δίωξη που είχε ασκήσει η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ελένη Ράικου που είχε ερευνήσει το θέμα με αφορμή μηνυτήρια αναφορά βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.

Φόβοι για μετάλλαξη του ιού της Νέας Γρίπης

Η πρώτη περίπτωση αντίστασης του ιού της Νέας Γρίπης στο αντιικό Tamiflu από την ημέρα που πήρε διαστάσεις πανδημίας εμφανίσθηκε σήμερα στη Δανία,γεγονός που προκαλεί φόβους για πιθανή μετάλλαξη του στελέχους του ιού.
Πρόκειται για ένα Δανό ασθενή που διεγνώσθη θετικός στον ιό Η1Ν1 της νέας γρίπης και εμφάνισε αντίσταση στη θεραπεία με το αντιϊκό φάρμακο Tamiflu.Οι επιστήμονες αναζητούν περισσότερες λεπτομέρειες αυτής της εξέλιξης,χωρίς να αποκλείουν να είναι σημάδι μετάλλαξης του ιού.

Στα 88 τα κρούσματα της νέας γρίπης στην Ελλάδα

Δύο νέα κρούσματα της νέας γρίπης Α επιβεβαιώθηκαν στη χώρα μας.Πρόκειται για έναν άνδρα 27 ετών,ελληνικής καταγωγής,που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και για έναν άνδρα 18 ετών,ελληνικής καταγωγής,που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα.

Ατιμώρητη η διαφθορά στο Δημόσιο σύμφωνα με τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

Πέραν των γενικών συμπερασμάτων,ο κ.Ρακιντζής δήλωσε ότι τα πειθαρχικά συμβούλια των εν λόγω φορέων – αποτελούμενα κυρίως από συνδικαλιστές – δίνουν πάντα αθωωτικές κρίσεις για υποθέσεις που φτάνουν ενώπιόν τους.
Επίσης σημείωσε ότι οι αξιολογήσεις όλων των δημοσίων υπαλλήλων – παρά τις καταγγελίες – φέρουν πάντα τον χαρακτηρισμό «εξαίρετος». «Δεν είναι δυνατόν 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι να είναι εξαίρετοι» σημείωσε ο ίδιος.
Αναφέρθηκε μάλιστα σε μία περίπτωση,επιμελητή του ΚΑΤ,ο οποίος αθωώθηκε από το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο,παρότι είχε δημιουργήσει – μέσα σε έξι χρόνια – περιουσία άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ,την οποία δεν δικαιολογούσαν τα εισοδήματά του.Ο γιατρός φέρεται να διατηρούσε παράλληλα ιδιωτικό ιατρείο και όταν είχαν εμφανιστεί ελεγκτές να είχε ισχυρισθεί ότι οι πελάτες,ήταν φίλοι και συγγενείς του.
«Κάποιοι γιατροί έχουν ιδρύσει off shore εταιρείες όπου βάζουν τα εισοδήματα από τα φακελάκια» δήλωσε επίσης ο κ.Ρακιντζής.
Σε άλλη περίπτωση - οπως ανέφερε - τριάντα γιατροί του ΕΣΥ -οι υποθέσεις των οποίων βρίσκονται στον εισαγγελέα- έβαζαν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στις εφημερίες πελάτες για πλαστικές εγχειρίσεις.
Άλλες χαρακτηριστικές περιπτώσεις που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση,περιλαμβάνουν αυτή ενός δημάρχου που ζήτησε 500.000 ευρώ για να καθαρίσει ένα χώρο 10 στρεμμάτων, ο οποίος επίσης απαλλάχθηκε από το πειθαρχικό συμβούλιο.
Επίσης, υπάλληλος στη Νομαρχία Πειραιά είχε εκδώσει 31 πλαστές άδειες φορτηγών διεθνούς κυκλοφορίας και 62 για φορτηγά εθνικών μεταφορών.Κάθε μια από αυτές κοστολογείται σε 200.000-300.000 ευρώ.
Ακόμη, εφοριακοί στη Θεσσαλονίκη «επέστρεφαν» ΦΠΑ για ανύπαρκτα εμπορεύματα.Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν επιστραφεί 100 εκατ.ευρώ ΦΠΑ για εξαγωγή δερμάτινων ειδών στην Κίνα.Χώρος που πλήττεται έντονα από τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση είναι το Περιβάλλον,όπως είπε ο κ.Ρακιντζής μιλώντας μάλιστα για «σωρεία παραβάσεων σε έναν τομέα όπου η καταστροφή είναι μη αναστρέψιμη».
«Τα προβλήματα είναι άπειρα από τη μη τήρηση των περιοχών Natura και Ramsar (συνθήκες που προστατεύουν συγκεκριμένες περιοχές) μέχρι τον Ασωπό» δήλωσε ο κ. Ρακιντζής,ο οποίος επεσήμανε ότι αιτία πολλών παρανομιών είναι η έλλειψη Εθνικού Δασολογίου,με το οποίο θα μπορούσαν να προστατευθούν από τις καταπατήσεις τα δημόσια και ιδιωτικά δάση.
Μεταξύ των προτάσεων του κ.Ρακιντζή,για το όλο ζήτημα της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς, περιλαμβάνονται η εφαρμογή της μη εντοπιότητας στους διορισμούς δημοσίων υπαλλήλων σε κρίσιμες υπηρεσίες,όπως οι αστυνομίες και εφορίες και η αλλαγή τόπου για όποιον προάγεται,αφού δεν μπορεί να είναι σεβαστός εκεί όπου πριν ήταν απλός υπάλληλος.Σημειώνεται ότι το 2008 από τη Γενική Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης εξετάσθηκαν 888 υποθέσεις,ελέχθησαν 7.608 «πόθεν έσχες» διευθυντών σε εφορίες, πολεοδομίες και ελεγκτικούς μηχανισμούς (σε 30 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν αιφνίδιες αυξήσεις περιουσιών),διενεργήθηκαν 4.316 έλεγχοι από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Επιθεώρησης,παραπέμφθηκαν 746 υποθέσεις στον εισαγγελέα και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Να επανεκδοθεί ο «Αγών μου» του Χίτλερ ζητά Βαυαρός υπουργός

Ένας Βαυαρός υπουργός ζητά να επανεκδοθεί το «μανιφέστο» του Αδόλφου Χίτλερ «Ο Αγών μου»,που σήμερα είναι απαγορευμένο στη Γερμανία,διανθισμένο με σχόλια ιστορικών.Ο Βόλφγκανγκ Χόιμπις,υπουργός Επιστημών και Έρευνας της Βαυαρίας, υποστηρίζει στην ιστοσελίδα του ότι η επανέκδοση του βιβλίου θα μειώσει τον κίνδυνο να εκμεταλλευτούν το κείμενο οι νεοναζί όταν τα πνευματικά δικαιώματα,που σήμερα ανήκουν στο κρατίδιο,θα γίνουν δημόσια περιουσία το 2015.
«Υπάρχει κίνδυνος αγύρτες και νεοναζί να εκμεταλλευτούν αυτό το μυσαρό βιβλίο όταν η Βαυαρία δεν θα έχει πια τα δικαιώματα.Είμαι επομένως της άποψης να ετοιμαστεί μια έκδοση με κριτικά σχόλια»,ανέφερε σε ομιλία του,την Παρασκευή,ο Χόιμπις.
Ο «Αγών μου» απαγορεύτηκε στη Γερμανία μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αλλά τα πνευματικά δικαιώματα παύουν να ισχύουν 70 χρόνια μετά το θάνατο του συγγραφέα.
Πολλοί ιστορικοί,αλλά και εβραϊκές οργανώσεις έχουν επίσης ταχθεί υπέρ της επανέκδοσης του βιβλίου.

Χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά

Τα χαρισματικά παιδιά αποτελούν το 1% του πληθυσμού και μια ειδική,παραμελημένη ομάδα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς πολλές φορές τα ονομάζουν λανθασμένα υπερκινητικά, με διάσπαση προσοχής ή στον αντίποδα ως τεμπέλικα ή ακόμα και με νοητική στέρηση.Τέτοιο παράδειγμα είναι,όπως είναι γνωστό,ο Άινσταιν.Παρατηρείται ασύγχρονη πνευματική ανάπτυξη σε σχέση με την πραγματική τους ηλικία.Ο τρόπος που αυτά τα παιδιά ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω τους είναι συχνά συναρπαστικός.Στις ηλικίες 0-με 4 έτη το παιδί μπορεί να κατακτά κάποιες αναπτυξιακές ικανότητες όπως λόγο και αντίληψη,γρηγορότερα από συνομηλίκους.Από το Δημοτικό και μετά παρατηρούμε μια σταθερή ευκολία στην απορρόφηση γνώσεων και μια δίψα για πληροφορίες η οποία αν δεν ικανοποιηθεί θα αντικατασταθεί σύντομα από ανία.Γι'αυτό πολλές φορές ονομάζουν τέτοια παιδιά τεμπέληδες καθώς υπάρχει έλλειψη ερεθισμάτων ικανών να διατηρήσουν το ενδιαφέρον του παιδιού.
Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι ένα χαρισματικό παιδί διακρίνεται από ένα ταλαντούχο στο ότι έχει αυξημένες ικανότητες σε δύο τομείς και άνω (πχ μουσική και λόγος) και όχι μόνο σε ένα όπως τα ταλαντούχα.Παράλληλα δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που κατάκτησε γρήγορα κάποια στάδια πχ περπάτημα,λόγος κλπ θα συνεχίσει να απορροφά γνώσεις και να επιδεικνύει ιδιαίτερες ικανότητες καθόλη την ανάπτυξή του.Πολλά παιδιά επιβραδύνουν ωσότου εξισώνονται κάποια στιγμή τους συνομηλίκους τους.Ο δείκτης νοημοσύνης (ΔΝ) κυμαίνεται άνω των 140 συνήθως ενώ τα εξαιρετικά ευφυή ή αν θέλετε μεγαλοφυή παιδιά κυμαίνονται άνω των 170,την στιγμή που ο μέσος ΔΝ κυμαίνεται στο 85-115(Stanford-Binet scale).
Χαρακτηριστικά:
Μαθαίνουν νωρίτερα,πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερο βάθος ειδικά ανάγνωση-μαθηματικά . Θυμούνται εύκολα.
Επιδεικνύουν ασυνήθη περιέργεια και φαντασία,ενεργητικότητα και ταχύτητα ενώ φαίνεται να έχουν μικρότερη διάρκεια προσοχής και αν βαρεθούν μοιάζουν να αιθεροβατούν.
Κατακτούν γρηγορότερα αναπτυξιακά στάδια όπως περπάτημα,ομιλία με ευρύ λεξιλόγιο κλπ.
Αναζητούν και αμφισβητούν περισσότερο.Έντονη κριτική και σκεπτικισμός.
Επικοινωνούν καλύτερα με ενήλικες παρά με συνομηλίκους.
Αναπτύσσουν δικούς τους τρόπους εκμάθησης,είναι αναλυτικοί,συστηματικοί και απολαμβάνουν την μελέτη.
Αποφεύγουν την αποστήθιση και αναζητούν τις λεπτομέρειες.
Είναι πολύ συναισθηματικά και συμπονετικά.Γνωρίζουν την παρορμήτικότητά τους και ότι ξεχωρίζουν.
Αν υπάρξει κάποια αποτυχία αρχικά μπορεί να απογοητευτούν και να αναπτύξουν γνωσιακή άπωση για το θέμα.
Ευαισθησία σε θέματα αισθητικής και καλλιτεχνίας.
Θέτουν ψηλά επίπεδα,είναι οργανωτικοί και τελειομανείς.
Βαριούνται όταν απαιτείται να επαναλάβουν κάτι.
Είναι συχνά ισχυρογνώμονες και επίμονοι.
Έχουν ιδιαίτερο χιούμορ.Επιδεικνύουν ασυνήθιστη ωριμότητα.Ένα παιδί μπορεί να είναι ταλαντούχο σε τομείς όπου τα τεστ δεν είναι έγκυρα όπως σε περιπτώσεις καλών τεχνών,με ζωηρή φαντασία ή ένα κοινωνικά ή ηθικά χαρισματικό παιδί ή απλά παιδιά που δεν τους ελκύει η ιδέα συμπλήρωσης ενός τεστ.Πολλές φορές η ακαδημαϊκή επίδοση ενός παιδιού μπορεί να είναι χαμηλή ή ακόμα να έχει αρκετές απουσίες όταν το σχολικό περιβάλλον δεν είναι επαρκές.
Προβλήματα που ανακύπτουν συχνά στα χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά είναι καταρχήν κοινωνικής φύσης.Περιθωροποιούνται από τους συνομηλίκους τους,νιώθουν να μην ανήκουν και ότι ξεχωρίζουν ενώ πολλές φορές επιλέγουν να υποβαθμίζουν δημοσίως τις ικανότητές τους ώστε να είναι αποδεκτοί από τον περίγυρο ενώ ακόμα και οι ίδιοι οι γονείς ή και οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται αμήχανα ή ακόμα και ενοχλημένοι καθώς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των παιδιών αυτών.Συνδυάζονται κάποτε και με μαθησιακές δυσκολίες αν πχ η γραφή τους δεν συμβαδίζει με το επίπεδο σκέψης σε μικρές ηλικίες ενώ μπορεί και να συνυπάρχουν ή να συγχέονται όπως αναφέραμε και με το Σύνδρομο Υπερκινητικότητας και Διάσπασης Προσοχής.
Η αντιμετώπιση τέτοιων παιδιών οφείλει να περιλαμβάνει μια νευροαναπτυξιακή παιδιατρική εκτίμηση και ειδικά προγράμματα παρέμβασης με κατάλληλη ενίσχυση του διδακτικού υλικού στο σχολείο αλλά και ενδιαφέρουσες εξωσχολικές δραστηριότητες. Τέλος οι γονείς οι ίδιοι πρέπει να μάθουν να μιλάνε,να ακούνε και να διαβάζουν μαζί με το παιδί τους και να φροντίσουν να εκμεταλλευτούν και να αναπτύξουν σωστά τα δυναμικά του παιδιού με υπομονή και αγάπη.

5+1 τρόποι για να εξοικονομήσετε χρήματα

Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της οικονομικής διαχείρισης είναι ο σχεδιασμός και η τήρηση ενός προϋπολογισμού.Όμως τι ακριβώς σημαίνει αυτό;Είναι εύκολο να αποφασίσετε τι μπορείτε να ψωνίσετε στο σούπερ μάρκετ απλά κοιτάζοντας το πορτοφόλι σας.Αλλά πώς μπορείτε να είστε σίγουρος όταν πρόκειται για μία πιο μεγάλη αγορά,όπως η αγορά ενός αυτοκίνητου ή ενός σπιτιού;
Ας δούμε,λοιπόν,ποιες συμβουλές είναι καλό να ακολουθήσετε για να γνωρίζετε με βεβαιότητα τι μπορεί και τι δεν μπορεί να αντέξει η τσέπη σας.
1.-Αν δεν μπορείτε να αποπληρώσετε ένα αυτοκίνητο σε 5 χρόνια,αφήστε το καλύτερα
Υποτίθεται ότι μπορείτε να αναλάβετε ένα χρέος για αόριστο χρονικό διάστημα, ειδικά αν πρόκειται για πιστωτικές κάρτες.Αλλά κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα πληρώσετε πολλαπλάσιο ποσό από αυτό,που αρχικά δανειστήκατε.
Ενώ δεν υπάρχει απόλυτος κανόνας για το χρονικό περιθώριο,που έχετε για την εξόφληση ενός δανείου,το καλύτερο είναι η εξόφληση να γίνεται το ταχύτερο δυνατόν,ιδίως αν μιλάμε για ένα αγαθό,που χάνει την αξία του με την πάροδο του χρόνου.Για ποιο λόγο;
Είναι απλό,δε σας συμφέρει να εξακολουθείτε να έχετε το βάρος ενός δανείου για κάτι που έχει ήδη χάσει την αξία του,όπως ένα αυτοκίνητο.
Ένα αυτοκίνητο - σε αντίθεση με το σπίτι,που η αξία του ανεβαίνει – χάνει την αξία του από το πρώτο λεπτό που το αγοράζετε.Έτσι,λοιπόν,όσο μεγαλύτερο είναι το δάνειο, τόσο περισσότερα χρήματα θα χάσετε.
2.- Οι δόσεις των δανείων δεν πρέπει να ξεπερνούν το 30% του εισοδήματός σας.
Αν και η συμβουλή αυτή ακούγεται απλή,χρειάζεται να προσέξετε δύο πράγματα.
Καταρχήν υπάρχει η παράμετρος ότι το εισόδημά σας μπορεί να αλλάζει από χρόνο σε χρόνο.Αλλά,το σημαντικότερο, πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για πιθανά άλματα στο επιτόκιο του δανείου.Αν έχετε επιλέξει κυμαινόμενο δάνειο,μπορεί να δείτε τη δόση να εκτοξεύεται στα ύψη.
Έτσι,όταν κάνετε τον προϋπολογισμό σας,βεβαιωθείτε ότι για τον υπολογισμό της δόσης σας έχετε λάβει υπόψιν σας τη μεγαλύτερη πιθανή άνοδο του επιτοκίου.
3.-Αποταμιεύστε το 10% των εισοδημάτων σας.
Η αποταμίευση είναι το πιο σημαντικό κομμάτι του προϋπολογισμού σας,γιατί ο προϋπολογισμός που δε σας αφήνει χρήματα στο τέλος του μήνα δεν είναι προϋπολογισμός - είναι συνταγή για την καταστροφή.
Οι περισσότεροι οικονομικοί σύμβουλοι συνιστούν στους πελάτες τους να εξοικονομούν το 10% του εισοδήματός τους.Αλλά να θυμάστε:Αυτό είναι το ελάχιστο.Μπορείτε να αποταμιεύσετε πιο πολλά χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι βάζουν στην άκρη ό,τι απομένει,που συνήθως σημαίνει ότι δεν βάζουν στην άκρη τίποτα.Την επόμενη φορά,που θα αναρωτηθείτε αν σας παίρνει να αγοράσετε εκείνο το ακριβό πουκάμισο που σας «γυάλισε» στη βιτρίνα,μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε από τον προϋπολογισμό το 10% της αποταμίευσης.
4.-Μην υποτιμάτε τα ανεξόφλητα χρέη.
Αν αγνοήσετε τα χρέη που εκκρεμούν μόνο και μόνο επειδή δε χρειάζεται να τα πληρώσετε αμέσως,απλά δυσκολεύετε τη θέση σας.Αντίθετα είναι απαραίτητο να τα συμπεριλάβετε στον προϋπολογισμό και να επιλέγετε μηνιαία ποσά,που θα επιτρέπουν την εξόφληση του συνόλου του χρέους σε πέντε έτη ή και λιγότερο (εκτός αν πρόκειται για σπίτι).Θυμηθείτε:Ο μηνιαίος προϋπολογισμός είναι το στρατηγικό εργαλείο,που θα χρησιμοποιήσετε για να βελτιώσετε την οικονομική σας κατάσταση σε βάθος χρόνου.
5.-Υπολογίστε τον παράγοντα αστάθεια όσον αφορά το εισόδημά σας.
Τίποτα δε διαρκεί για πάντα,πολύ περισσότερο οι θέσεις εργασίας σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομία.Ενώ μπορείτε να ελπίζετε ότι τα έσοδά σας θα είναι ίδια (ή γιατί όχι και μεγαλύτερα) για χρόνια,η αλήθεια είναι ότι μπορεί να χάσετε τη δουλειά σας και να δείτε το εισόδημά σας να πέφτει από τη μία ημέρα στην άλλη.
Αν έχετε κάνει τον προϋπολογισμό σας έχοντας υπολογίσει το ενδεχόμενο αυτό,θα μπορέσετε να αντέξετε το χτύπημα. Αν πάλι όχι,θα βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να μην μπορείτε να τα βγάλετε πέρα ούτε με τα βασικά έξοδα.
Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα; Υποθέστε ότι το εισόδημά σας δε θα είναι πάντα εκεί και μην κάνετε έναν προϋπολογισμό, που είναι στα όριά σας.Με άλλα λόγια,αποφύγετε τις αγορές,που δεν είναι βέβαιο ότι θα είστε σε θέση να εξοφλήσετε στο μέλλον.
6.-Κάντε προϋπολογισμό,πριν τις αγορές σας.
Το να κοιτάζετε το εισόδημά σας σε σχέση με τα έξοδά σας δεν αρκεί για να κάνετε τον προϋπολογισμό σας.Αυτό που χρειάζεται να κάνετε είναι έναν προϋπολογισμό αρχίζοντας από το μηδέν,να φτιάχνετε λίστες με ό, τι χρειάζεται να αγοράσετε,να αναζητάτε τρόπους αποταμίευσης.Εν ολίγοις μην αφήσετε τις αγορές σας να σας υπαγορεύσουν τον προϋπολογισμό σας.
Γενικά στη ζωή,το να γνωρίζετε τα όριά σας,είναι σημαντικό.Όταν μιλάμε για τη διαχείριση των χρημάτων σας,η καλύτερη πολιτική είναι να κάνετε πάντα ασφαλή βήματα. Μη διστάσετε να αγοράσετε πράγματα που χρειάζεστε,όπως ένα σπίτι ή ένα είδος έκτακτης ανάγκης,αλλά μην υποκύπτετε στον πειρασμό για πράγματα που δεν είστε σίγουρος ότι έχετε ανάγκη,όπως ένα καινούριο αυτοκίνητο ή πολυτελείς διακοπές.Αν γνωρίζετε τι μπορείτε να ξοδέψετε,δε θα πετύχετε μόνο να εξοικονομήσετε χρήματα αλλά-το πιο σημαντικό- να κοιμάστε ήσυχοι τα βράδια.

Δείτε τον «κλώνο» του Μάικλ Τζάκσον!

Μπορεί ο Μάικλ Τζάκσον να άφησε τα εγκόσμια,αλλά η επιρροή και το…«ρεύμα» του αναμένεται να επηρεάζουν τις ζωές των φαν του για πολλά ακόμα χρόνια.Το πιο «λαμπρό» παράδειγμα είναι ο Savvy Navi!Αποτελεί το Νο.1 «κλώνο» του «Βασιλιά της ποπ» και απ’ ό,τι φαίνεται όχι άδικα. Αξίζει να σημειωθεί πως πραγματοποιεί περισσότερες από 150 παραστάσεις την σεζόν, ενώ έχει επισκεφθεί περισσότερες από 54 χώρες –και-στις πέντε ηπείρους.Όπως αναγνωρίζει και ο ίδιος,όλα ξεκίνησαν από την μεγάλη αγάπη που έτρεφε για τον Μάικλ Τζάκσον.Λατρεία ικανή να τον πείσει να υποβληθεί σε πολλαπλές πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις με επίκεντρο την περιοχή της μύτης.
Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ο 30χρονος από το Βέλγιο ο οποίος πέρα από την εμφάνιση, έχει γράψει στην πόρτα του σπιτιού του τα αρχικά «M.J.» (Michael Jackson), ενώ στα ενδότερα διατηρεί στούντιο όπου τραγουδά επιτυχίες του αξέχαστου καλλιτέχνη παρέα με τις φωτογραφίες του! Αξίζει να σημειωθεί πως έχει δαπανήσει περισσότερα από 50.000 δολάρια σε πλαστικούς χειρούργους για να φτάσει σε αυτό το σημείο!
Απολαύστε το video και θα καταλάβετε για ποιο λόγο θεωρείται ως ο «κλώνος» του Μάικλ Τζάκσον!

Πάμε... νηπιαγωγείο!

Αυτή είναι η εποχή που θα γράψουμε το μικρό μας στο προνήπιο ή στο νηπιαγωγείο,μια στιγμή που συνειδητοποιούμε πως το μωρό μας μεγάλωσε και παράλληλα αγχωνόμαστε για όσα θα μας φέρει ο Σεπτέμβριος.Η χαρά πρέπει να μείνει,το άγχος όχι!
Παρότι έχουμε μπροστά μας ένα υπέροχο και ξεκούραστο καλοκαίρι,καλό είναι να προνοήσουμε ώστε να είμαστε έτοιμοι–κι εμείς και το μικρό μας–για το καινούριο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου,αυτό του προνηπίου.Και θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να συμβεί αυτό αν ξεκινήσουμε από τώρα την προετοιμασία!
Στον παιδικό σταθμό ή στο σχολείο;
Πολλοί γονείς προτιμούν σε αυτήν τη φάση ν’αφήσουν το παιδί τους άλλον ένα χρόνο στον παιδικό σταθμό,όπου ήδη πηγαίνει και έχει συνηθίσει,ώστε να ολοκληρώσει εκεί και τη χρονιά του προνηπίου. Άλλοι μεταφέρουν το παιδί στο νηπιαγωγείο του δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου που πρόκειται να φοιτήσει τα επόμενα χρόνια.Αν κι εσείς αντιμετωπίζετε αυτό το δίλημμα,σκεφτείτε μερικές παραμέτρους.Οι απαντήσεις σας θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε:
• Ποιο είναι το κόστος στη μια και στην άλλη περίπτωση;
• Τι γίνεται με τα ωράρια; Μπορείτε να αντεπεξέλθετε στο ωράριο του προνηπίου; Ποιος θα πηγαινοφέρνει το παιδί;
• Πηγαίνει το παιδί 2-3 χρόνια στον ίδιο παιδικό και τώρα ήρθε η ώρα να αλλάξει περιβάλλον και να γνωρίσει νέους φίλους ώστε να είναι «πιο έτοιμο» για το δημοτικό σχολείο αργότερα;
• Έχετε καταλήξει στην επιλογή του δημοτικού σχολείου που θα φοιτήσει το παιδί σας;
• Υπάρχει μεγαλύτερο αδερφάκι;Αν ναι,συνήθως η επιλογή του σχολείου είναι προτιμότερη και πιο βολική για τους γονείς.
Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το προνήπιο και το νηπιαγωγείο.
Πότε γίνονται οι εγγραφές
Η περίοδος εγγραφών στα δημόσια προνήπια και νηπιαγωγεία είναι από την 1η έως τις 15 Ιουνίου.Εγγραφές γίνονται δεκτές και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ή στη μέση της χρονιάς αν μετακομίσετε.
Από πόσων ετών «παίρνουν» τα παιδιά στα δημόσια νηπιαγωγεία;
Από 4 ετών για το προνήπιο και από 5 για το νήπιο.Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο,η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι πια υποχρεωτική για όλα τα πεντάχρονα. Στην πράξη και σε ό,τι αφορά τα δημόσια σχολεία,αυτό σημαίνει πως οι θέσεις κάθε νηπιαγωγείου καλύπτονται αρχικά από τα παιδιά του νηπίου και όσες μείνουν ελεύθερες δίνονται στα «μικρά νήπια» ή «προνήπια».Αυτό έχει τα καλά του,αφού έτσι τα παιδιά αρχίζουν να κοινωνικοποιούνται και να έρχονται σε επαφή με το σχολείο από τα 5 τους χρόνια, πηγαίνοντας πιο «έτοιμα» στην πρώτη δημοτικού.Η αρνητική όψη είναι πως υπάρχει πάντα η πιθανότητα να μην έχει ελεύθερες θέσεις για προνήπια το σχολείο της γειτονιάς και να χρειαστεί να επιλέξουμε παιδικό σταθμό ή ιδιωτικό νηπιαγωγείο για το τετράχρονο παιδί μας.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

Διορθώστε το Ε9 και ζητήστε επανεκκαθάριση του φόρου ακινήτων αν έγιναν λάθη σε βάρος σας

Στην Εφορία καλούνται 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων για να υποβάλουν ξανά το έντυπο Ε9 ή να ζητήσουν επανεκκαθάριση του φόρου ακινήτων αν έγιναν λάθη σε βάρος τους.Επιπρόσθετα 70.000 φορολογούμενοι θα αναγκαστούν να υποβάλουν εξ αρχής το έντυπο Ε9-γνωστό και ως περιουσιολόγιο-καθώς στη δήλωσή τους,που αποτελεί τη βάση υπολογισμού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ),υπάρχουν σοβαρά λάθη τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν τηλεφωνικά ή μέσω του Ιnternet ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών,στις τοπικές εφορίες θα πρέπει να προσέλθουν:
1.-Οσοι φορολογούμενοι έλαβαν το εκκαθαριστικό σημείωμα του ΕΤΑΚ και διαφωνούν με τα στοιχεία των ακινήτων που αναγράφονται σε αυτό.Σε αυτή την περίπτωση,θα πρέπει εντός 60 εργάσιμων ημερών από την έκδοση του εκκαθαριστικού και χωρίς την επιβολή κυρώσεων,να υποβάλουν νέα δήλωση ακινήτων (έντυπο Ε9) όπου μπορούν να:
* Διορθώσουν στοιχεία της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο.
* Διορθώσουν περιγραφικά στοιχεία ακινήτου.Συγκεκριμένα,διεύθυνση ακινήτου,δρόμους που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο,προσόψεις,κατηγορία ακινήτου,ειδικές συνθήκες,όροφος,επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων κτίσματος,έτος κατασκευής κτίσματος,επιφάνεια οικοπέδου,συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο,είδος εμπράγματου δικαιώματος,ποσοστό συνιδιοκτησίας,έτος γέννησης επικαρπωτή και κωδικό αριθμό ιδιοκτήτη.
* Προσθέσουν ακίνητο που δεν υπήρχε στα Ε9 που είχαν υποβληθεί.
* Διαγράψουν ακίνητο.
2.-Οσοι αλλάζουν περιγραφικά στοιχεία ακινήτων που μειώνουν τη φορολογητέα αξία αυτών ή διαγράφουν ακίνητα θα πρέπει να προσκομίσουν στην Εφορία τα απαραίτητα παραστατικά (συμβόλαια κτλ.).
3.-Οι φορολογούμενοι που αμφισβητούν τη φορολογητέα αξία ακινήτου,που έχει προσδιορίσει η ΓΓΠΣ.Στις περιπτώσεις αυτές,θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επανεκκαθάρισης η οποία συνοδεύεται και από το αντίστοιχο έντυπο προσδιορισμού αξίας περιουσιακού δικαιώματος ΕΤΑΚ.
Οσοι αμφισβητούν τον τρόπο κατανομής του αφορολογήτου της κατοικίας για το έτος 2008 (π.χ.λόγω συνιδιοκτησίας) υποβάλλουν αίτηση επανεκκαθάρισης του φόρου με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνονται τα εμπράγματα δικαιώματα για τα οποία ζητείται η απαλλαγή καθώς και οι τυχόν λοιποί συνιδιοκτήτες της ίδιας δήλωσης. Ειδικά για το έτος 2008,στους έγγαμους αφαιρείται ποσό μέχρι 300.000 ευρώ επιμεριζόμενο αναλογικά μεταξύ των μεγαλυτέρων σε αξία εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατοικίας των ιδιοκτητών που αναγράφονται στην ίδια δήλωση.
4.-Οι φορολογούμενοι κάτοχοι ακινήτων για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης ή έχει δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία ή είναι επιταγμένο από τον Στρατό.Επειδή στα εκκαθαριστικά που στέλνει η ΓΓΠΣ δεν έχει ληφθεί υπόψη η φοροαπαλλαγή που ισχύει για τα συγκεκριμένα κτίσματα,οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση επανεκκαθάρισης του φόρου και να προσκομίσουν στην Εφορία τα εξής δικαιολογητικά:
* Αδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.
* Βεβαίωση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων.
* Διυπουργική Απόφαση Επίταξης,υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας.
5.- Ηλεκτρονική διόρθωση λαθών:Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων που δήλωσαν οι ιδιοκτήτες στο έντυπο Ε9 και εντόπισε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων κατά την επεξεργασία των δηλώσεων ακινήτων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπολογίζει το ΕΤΑΚ,το υπουργείο Οικονομικών αποστέλλει στους φορολογούμενους πολίτες επιστολήειδοποίηση στην οποία θα αναφέρονται τα λάθη και οι παραλείψεις που διαπιστώθηκαν στις δηλώσεις ακινήτων των ετών 2005-2008.
Με την εν λόγω επιστολή οι φορολογούμενοι θα καλούνται εντός 10 ημερών να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους χρησιμοποιώντας είτε το τηλεφωνικό κέντρο (call center) ή το Διαδίκτυο (www.e9.gr).Για την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα απαιτούνται ο ΑΦΜ,ο ειδικός κωδικός που θα αναγράφεται στην επιστολή και ο αριθμός ειδοποίησης του εκκαθαριστικού της φορολογικής δήλωσης του τελευταίου έτους υποβολής.Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό,απαιτείται ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου που έχει δηλωθεί στο μητρώο του Τaxis.
Μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή Διαδικτύου μπορούν να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τα εξής στοιχεία:
* Την κατηγορία του ακινήτου.
* Τον όροφο του κτίσματος.
* Την επιφάνεια του κτίσματος.
* Το είδος εμπράγματος δικαιώματος.
* Το ποσοστό συνιδιοκτησίας.
* Το έτος γέννησης του επικαρπωή.
* Η επιφάνεια του οικοπέδου.
* Ο κωδικός μεταβολής σε περίπτωση απόκτησης ή μεταβίβασης ακινήτου.
* Τα ακίνητα ειδικών συνθηκών.
6.-Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατον να προσδιοριστεί μέσω τηλεφωνικού κέντρου η γεωγραφική θέση ακινήτου,ο φορολογούμενος πρέπει να χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή εφαρμογή.Στον ψηφιακό χάρτη που θα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή ο υπόχρεος θα επιλέγει χωροταξικά τη θέση του ακινήτου.
Οποιες άλλες διορθώσεις ή συμπληρώσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέσω του τηλεφωνικού κέντρου θεωρούνται έγκυρες και δεν χρειάζεται να επαναληφθούν στη διαδικτυακή εφαρμογή.
7.-Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων δεν είναι δυνατόν να αναγνωσθούν ή να συντεθούν με οποιαδήποτε επεξεργασία,ο υπόχρεος οφείλει να υποβάλει εξ αρχής δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2008.
8.-Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης ή εξ αρχής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων,ο υπόχρεος οφείλει να εκτυπώνει και να διατηρεί τη δήλωση στοιχείων ακινήτων που έχει υποβάλει

Ώρα για αθλοπαιδίες

Από πολύ μικρή ηλικία είναι σημαντικό να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας την αγάπη τους για τον αθλητισμό.Δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχαία Ελλάδα η γυμναστική ήταν ένα από τα βασικά μαθήματα μαζί με την μουσική και τη φιλοσοφία.
Ιδιαίτερα στην Σπάρτη,όπου τα μικρά παιδιά γύρω στην ηλικία των 5 ετών έπρεπε να εξασκηθούν στις πολεμικές τέχνες.Να γυμνάσουν το σώμα εξίσου με την ψυχή!"Νους υγιής εν σώματι υγιή".
Φυσικά και για τα κορίτσια - στις μεταγενέστερες εποχές - ο αθλητισμός είχε τον πρώτο λόγο.Γυμνάζεται το σώμα,φυσική κατάσταση καλή,αλλά και η ψυχή το συλλογικό κλίμα και η αρετή του ευ αγωνίζεσθαι!Ο αθλητισμός για παιδιά είναι ευκαιρία για κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση.Τα παιδιά μαθαίνουν να υπακούν στους κανόνες για το καλό της ομάδας,μαθαίνουν να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων.Μαθαίνουν να ανταγωνίζονται σε υγιείς συνθήκες,όπου η ήττα είναι κάτι το αμελητέο.
Καλή φυσική κατάσταση.Εκτόνωση του άγχους.Είναι αναγνωρισμένο από τους περισσότερους γιατρούς και καθηγητές ότι η άσκηση ενός αθλήματος βοηθά στην αποβολή και στην «λησμονιά» κάποιου προβλήματος.Τα αθλήματα είναι ένας ευχάριστος τρόπος να πάρει το παιδί ευχαρίστηση και να αποκομίσει σημαντικά εργαλεία και μια αίσθηση ελέγχου,κάτι υπέρμετρα σημαντικό στη ζωή τους.Λόγω του ότι χρειάζεται πολύ υπομονή και επιμονή για να αναπτύξει δεξιότητες στα διάφορα αθλήματα.
Τα αθλήματα μας φέρνουν σε επαφή με το σώμα μας και το προσέχουμε πιο πολύ, αποφεύγουμε το κάπνισμα,τα ναρκωτικά,τα μη απαραίτητα ρίσκα.
Αναπτύσσεται η αυτοπειθαρχία και η επίγνωση της σημασίας της καλή προετοιμασίας, διότι βλέπουν την διαφορά στην απόδοσή τους.Μαθαίνουν από τα λάθη τους και δέχονται πιο εύκολα εποικοδομητική κριτική,ως εργαλείο προόδου.Ακόμη το παιδί διδάσκεται πόσο σημαντικό είναι να βασίζεται στον εαυτό του. Τα κοινωνικά οφέλη που αποκομίζει ο αθλητής είναι πολλά. Για παράδειγμα χτίζει τις σχέσεις του με τα άλλα παιδιά,τους συναθλητές ή συμπαίκτες του.
Καλλιεργείται σε αυτόν το πνεύμα της ομαδικότητας.Στην ομάδα τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται,να λειτουργούν σαν ένα κομμάτι μιας μηχανής.Για να "δουλέψει" θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι.
Αγαπητοί γονείς αυτό που οφείλετε να κάνετε είναι να ενθαρρύνετε το μωράκι σας να συνεχίσει τον αθλητισμό.Να δίνετε θετικά σχόλια και υπερηφανευτείτε για τα επιτεύγματα του παιδιού σας.Βοηθήστε το να μην τα παρατήσει.Δεν κρίνεται η πορεία του με έναν κακό αγώνα,ή μια όχι καλή επίδοση.

Τονίστε την σημασία του να χάνεις με αξιοπρέπεια.

Μοιραστείτε τις ήττες και τις νίκες.

Μην περιμένετε πολλά από το παιδί σας.

Τέλος περισσότερη και πιο σκληρή προπόνηση για σας!

Θερμό φθινόπωρο σε οικονομικό και πολιτικό τοπίο

Τα φορολογικά μέτρα που ανακοινώθηκαν προσφάτως,δεν είναι παρά το πρώτο ήπιο κύμα, καθώς θα ακολουθήσει ένα δεύτερο πακέτο μέτρων για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας,προφανώς πιο σκληρό από αυτό που ήδη ανακοινώθηκε.
Νωρίτερα πάντως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αμιγώς πολιτικά μέτρα με την επιβολή της «ατζέντας νόμου και τάξης» στα θέματα ασφαλείας.
Όσον αφορά τα εισπρακτικά μέτρα,αυτά εκτείνονται σε ένα μεγάλο φάσμα διαρθρωτικών αλλαγών.Περιλαμβάνει την αξιοποίηση του μηχανισμού των τεκμηρίων δαπανών διαβίωσης, τις πληρωμές αμοιβών στο Δημόσιο από ένα μόνο φορέα,το ενδεχόμενο «παγώματος» των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων,παρεμβάσεις στον κύκλο δαπανών στην υγεία,αλλαγές στα ασφαλιστικά ταμεία,διαχωρισμός των υπηρεσιών ασφάλισης και υγείας,η «απελευθέρωση» κλειστών επαγγελμάτων και ο έλεγχος των οικονομικών των δήμων.
Σε ότι αφορά τα θέματα ασφαλείας,στην ατζέντα θα κυριαρχήσουν η ονομαστικοποίηση των καρτοκινητών,η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για κακουργήματα,η δημιουργία «τράπεζας DNA»,μέτρα για τη μετανάστευση και φυσικά ο νόμος για τις «κουκούλες».Εν τω μεταξύ,την ίδια ώρα,εντείνονται οι πιέσεις υπουργών και στελεχών της ΝΔ στον πρωθυπουργό για αλλαγές σε κυβέρνηση και κράτος.
Δεν αποκλείεται σύντομα ο πρωθυπουργός να αιφνιδιάσει με διορθωτικές αλλαγές σε κυβέρνηση και κράτος,ανακοινώνοντας ταυτόχρονα τη νέα ηγεσία της Δικαιοσύνης. Άλλωστε,την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο για να επιλέξει τη νέα ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων.
Αν ο πρωθυπουργός ανακοινώσει αλλαγές μέσα στο καλοκαίρι,όλοι θα περιμένουν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.Αν όμως οι αλλαγές γίνουν το φθινόπωρο,τότε θεωρείται πως θα περιμένει την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας τον Μάρτιο του 2010.

ΛΑΟΣ: ''Η χώρα ρεντίκολο διεθνώς...''

Μετωπική επίθεση του ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση και την υπουργό Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη,με αφορμή την προσγείωση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας του σκοπιανού αεροσκάφους που έφερε το όνομα και τα διακριτικά «Δημοκρατία της Μακεδονίας».
Με δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ, Κωστής Αϊβαλιώτης,κάνει λόγο για μεθοδεύσεις της υπουργού Εξωτερικών που έκαναν ''ρεντίκολο τη χώρα''.
«Η πολιτική Καραμανλή και οι μεθοδεύσεις Μπακογιάννη έχουν κάνει την χώρα ρεντίκολο διεθνώς.Αυτό που συνέβη με το σκοπιανό αεροσκάφος δεν θα συνέβαινε ποτέ σε χώρες όπως π.χ.η Τουρκία ή το Ισραήλ,καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο κράτος σέβεται την ιστορία του.Ντροπή!»,αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η γιορτή της Κέρκυρας έληξε. Ραντεβού στην Αθήνα...

Η Ντόρα Μπακογιάννη μοίραζε χαμόγελα το απόγευμα της Κυριακής στην Κέρκυρα. Η επανεκκίνηση του διαλόγου μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, η κατ’ αρχήν συμφωνία της Αθήνας με την Ουάσιγκτον για την Βίζα αλλά και οι κατ’ιδίαν συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών των χωρών μελών του ΟΑΣΕ (εκτός Μιλόσοσκι) συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος για την Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας που την τελευταία περίοδο δεν είχε περάσει και πολύ καλά λόγω Καραβέλα και των ασύμμετρων απωλειών που συνεπάγεται η διαχείριση της υπόθεσής του.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ δεν έχανε ευκαιρία να καταγγέλλει στους συνομιλητές του την «επιθετική στάση της Αθήνας όσον αφορά την χώρα του και την εθνική γλώσσα της».Παρόλα αυτά προσκάλεσε την Ντόρα Μπακογιάννη στα Σκόπια,πρόσκληση που για τυπικούς λόγους βεβαίως δεν απερρίφθη.Αντιθέτως.Η πραγματικότητα ωστόσο υπαγορεύει και δεύτερες ακόμη και τρίτες σκέψεις.Μία επίσκεψη της ελληνίδας ΥΠΕΞ στα Σκόπια χωρίς να υφίσταται πρόοδος στις συνομιλίες για το όνομα,θα ήταν μία εντελώς εξωπραγματική προοπτική,αυτήν την στιγμή τουλάχιστον.Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι έπαιξε για άλλη μία φορά το γνωστό,εγωκεντρικό του ρόλο. Χαμογελώντας δεξιά και αριστερά,τόνιζε μετά μανίας πώς αυτός έφερε ποιο κοντά το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία που ήταν και το ζητούμενο.«Τους τα βρήκα» έλεγε ο Καβαλιέρε με την συνηθισμένη νότα υπερβολής που τον χαρακτηρίζει.Όσο για τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας και τις προτεραιότητές του,ήταν προφανές πώς άλλα τον προβλημάτιζαν.Η επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ήλθε στην Κέρκυρα για να διαχειριστεί το Αρμενικό ζήτημα στον Καύκασο αλλά και τις τουρκο-αρμενικές σχέσεις που είναι και το μεγάλο αγκάθι στις σχέσεις της Άγκυρας με τον Καύκασο συνολικά.Συναντήθηκε με τους Αζέρους αλλά έως και αργά το μεσημέρι της Κυριακής δεν είχε ανταλλαγεί ούτε μία χειραψία με τους Αρμενίους.Ο «νικητής» του διημέρου ήταν προφανώς ο Λαυρώφ.Μπορεί να απερρίφθη μετ’ επαίνων η πρόταση του Προέδρου της Ρωσίας Μεντβέντεφ για επανίδρυση του πλαισίου ευρωπαϊκής ασφάλειας με την δημιουργία ενός ομώνυμου Συμβουλίου,αλλά επί της ουσίας η Δύση σύρθηκε να αποδεχθεί τα τετελεσμένα στον Καύκασο μετά την περυσινή σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας.Στον Καύκασο η Ρωσία έχει λόγο πάει και τελείωσε,ήταν το νόημα των δηλώσεων του ΓΓ του ΝΑΤΟ κ.Σέφερ.Πρόκειται για την αποδοχή μιάς πραγματικότητας που δεν σήκωνε άλλη διαπραγμάτευση με την Μόσχα.Ηττημένος δηλαδή είναι ο άνθρωπος της Ουάσιγκτον στην Τυφλίδα,ο πρόεδρος Σαϊκασβίλι που πίστεψε πώς ένας πόλεμος με την Ρωσία θα τον έβγαζε στον αφρό.Τελικά τον πήγε στον πάτο.

Ελληνοτουρκικά

Ικανοποιημένοι εξήλθαν της συνάντησης τους η Ντόρα Μπακογιάννη με τον Αχμέτ Νταβούτογλου (ο γυιός του Δαυίδ επί λέξει).Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας δήλωσε στους δημοσιογράφους πώς «αν και υφίστανται σημαντικές διαφορές προσέγγισης στα ζητήματα, Αθήνα και Άγκυρα συνεχίζουν στο πνεύμα του 1999.Οι δύο χώρες δεν πρέπει να εμφανίζονται ως σκληροί διαπραγματευτές αλλά ως συνεργάτες για να λύσουν τα προβλήματα.Θέματα όπως η Χάλκη και οι Μειονότητες θα λυθούν από την πλευρά της κάθε χώρας και εντός του δικού της πλαισίου.Οι μειονότητες πρέπει να αποτελούν γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.Όσο για την λαθρομετανάστευση,η Τουρκία δεν επιθυμεί να καταστεί ένα απέραντο στρατόπεδο συγκέντρωσης» επισήμανε ο κ.Νταβούτογλου που πρόσθεσε πως και σε αυτό ρο πρόβλημα η Άγκυρα επιθυμεί να συνεργαστεί με την Αθήνα..

Ο θεός Αίολος και οι κεραυνοί του Δία

Ο καιρός ήταν βροχερός στην Κέρκυρα που είναι γνωστή για την αφόρητη υγρασία της.Τα καντούνια της είναι στενά και η οργάνωση της Συνόδου,αλλά ελληνικά,δεν έπεισε τους προσκεκλημένους.''Αν δεν μπορείτε να μας εξυπηρετήσετε τότε γιατί μας προσκαλείτε;''έλεγε στους δημοσιογράφους ένας πρέσβης που έμεινε αποκλεισμένος στο αυτοκίνητο του αναμένοντας την σειρά του για να αποβιβαστεί.Ο ίδιος ο Κώστας Καραμανλής περίμενε δέκα λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο για να έλθει και η δική του σειρά αποβίβασης.Όσο για τους καλομαθημένους δημοσιογράφους,γκρίνια και πάλι γκρίνια για τα ξενοδοχεία και τις μετακινήσεις.Το επόμενο ραντεβού είναι στην Αθήνα τον Δεκέμβριο όπου και πάλι η Μόσχα θα είναι παρούσα. Αλλά εδώ,η παρουσία της Ντόρας Μπακογιάννη θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία των επερχόμενων εκλογών.

Επικήρυξαν με 440 χιλ. ευρώ τον ηγέτη των Ταλιμπάν

Το χρηματικό ποσό των 440.000 ευρώ προσφέρουν οι Πακιστανικές Αρχές,ως αμοιβή για κάθε πληροφορία που θα οδηγήσει στην σύλληψη,ζωντανού ή νεκρού,του ηγέτη των Ταλιμπάν,Baitullah Mehsud,σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της χώρας.
Συγκεκριμένα,δύο εθνικές εφημερίδες και αρκετές τοπικές,που κυκλοφορούν στην βορειοδυτική περιοχή της Πεσαβάρ, δημοσίευσαν σήμερα την ανακοίνωση της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία δίνονται 50 εκατομμύρια ρουπίες (440.000 ευρώ) για τη σύλληψη του Mehsud.Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά:«Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την ανταμοιβή σε μετρητά για όποιον της παρέχει αυθεντικές πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην σύλληψή τους,ζωντανών ή νεκρών».
Αμοιβές δίνονται και για τη σύλληψη δέκα ακόμη ατόμων,που θεωρείται πως ανήκουν στα κορυφαία κλιμάκια των Ταλιμπάν.

«Ρολά» κατεβάζουν οι τράπεζες

Εικοσιτετράωρη απεργία έχει εξαγγείλει για σήμερα η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας,με αιχμή την υπογραφή νέας κλαδικής σύμβασης εργασίας,αλλά και τα μέτρα που αποφάσισε η διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας.Στην ανακοίνωσή της η Ομποσπονδία καλεί την Ελληνική Ένωση Τραπεζών να εγκαταλείψει τη στείρα και αρνητική τακτική απέναντι στην ΟΤΟΕ και τους εργαζόμενους,που δυναμιτίζει το κλίμα στους εργασιακούς χώρους.Την ίδια ώρα,καλεί τη κυβέρνηση να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες για την οριστική διασφάλιση του κοινωνικού διαλόγου στο κλάδο,ώστε να αναγκαστούν οι εργοδοτικές οργανώσεις να σεβαστούν το Σύνταγμα,τους νόμους του κράτους,και να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους εργαζόμενους.

Εκπόρνευση με τη βία στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης

Μια σοκαριστική έρευνα του Βερολινέζου ακαδημαϊκού Ρόμπερτ Σόμερ απέδειξε ότι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Ναζί λειτουργούσαν αυτοσχέδιοι «οίκοι ανοχής» όπου νεαρές κρατούμενες – υπό την απειλή του θανάτου – εξαναγκάζονταν συστηματικά στην εκπόρνευση.Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα το ναζιστικό καθεστώς είχε οργανώσει ένα διαρθρωμένο «δίκτυο πορνείων» που εξαπλώνονταν σε ολόκληρη την Ευρώπη και «εξυπηρετούσαν» από πολίτες και στρατιωτικούς των SS,μέχρι και κρατούμενους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.Η Αυστριακή Αντονία Μπρούχα, που επιβίωσε από το στρατόπεδο του Ράβενσμπρουκ,δήλωσε στα πλαίσια της έρευνας ότι «οι πιο όμορφες γυναίκες στέλνονταν στους οίκους ανοχής των SS,ενώ οι λιγότερο όμορφες σε αυτούς των στρατιωτών.Οι υπόλοιπες...κατέληγαν στα πορνεία των στρατοπέδων συγκέντρωσης».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας,οι αξιωματικοί των SS «χτένιζαν» τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για την ανεύρεση κρατουμένων που ήταν όμορφες και υγιείς,με μόνη προϋπόθεση να μην είναι Εβραίες,για λόγους «φυλετικής υγιεινής»!Οι εν λόγω γυναίκες στέλνονταν άμεσα στο νοσοκομείο του στρατοπέδου,όπου υποβάλλονταν σε ειδικές «θεραπείες» με απολυμαντικά μπάνια,ενέσεις ασβεστίου και καλύτερο φαγητό από τους άλλους κρατουμένους.Στη συνέχεια οδηγούνταν σε ειδικά κτίρια που ανεγέρθηκαν μέσα στα στρατόπεδα με αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία των οίκων ανοχής και εξωθούνταν στην πορνεία υπό εξευτελιστικές συνθήκες,αν αναλογισθεί κανείς ότι αντιστοιχούσαν περίπου 300 με 500 κρατούμενοι σε κάθε κοπέλα.
Το πιο σοκαριστικό εύρημα της έρευνας αποτελεί το γεγονός ότι οι εν λόγω γυναίκες – μέσω αυτού του εξευτελιστικού τρόπου – είχαν ίσως τη μοναδική ευκαιρία να επιζήσουν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης,και να μην πεθάνουν από την πείνα,τις αρρώστιες και τις κακουχίες.Η τροφή επαρκούσε και ήταν καλύτερη,ενώ παράλληλα,οι αξιωματικοί των SS έδιναν ιδιαίτερη βαρύτητα στις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες,με αποτέλεσμα να υποβάλλουν τις εν λόγω γυναίκες σε συχνούς ιατρικούς ελέγχους.Αν υπάκουαν πειθήνια στις διαταγές,ήταν ασφαλείς και γλίτωναν το θάνατο.
Υπό αυτές τις ζοφερές συνθήκες,αρκετές ήταν οι γυναίκες που εν τέλει προτιμούσαν τη βίαιη εκπόρνευση, από την κόλαση των στρατοπέδων συγκέντρωσης,με αποτέλεσμα το ναζιστικό καθεστώς να κατασκευάσει τον ευρέως διαδεδομένο «μύθο» ότι οι εν λόγω γυναίκες προσφέρονταν εθελοντικά και ότι στην πραγματικότητα η ναζιστική φιλοσοφία ήταν ενάντια στην πορνεία!Αυτήν την εσφαλμένη ιστορικά πεποίθηση ανέτρεψε με τη λεπτομερή έρευνά του ο Ρόμπερτ Σόμερ,μιλώντας με μάρτυρες – άντρες που είχαν επισκεφθεί τα εν λόγω πορνεία και γυναίκες που είχαν εξαναγκασθεί να δουλέψουν σε αυτά – και δέχθηκαν μετά από δεκαετίες να αποκαλύψουν ένα κομμάτι από τη φρίκη που βίωσαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το όπλο που η Βρετανία ήλπιζε ότι θα νικούσε τους ναζί...

Με μια βελόνα ραπτομηχανής στο άκρο και με ουρά από καλαμάκι για ποτά, τα μικροσκοπικά βλητικά όπλα που σχεδίαζαν οι Βρετανοί επιστήμονες την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,έμοιαζαν περισσότερο με παιχνίδια παρά με θανατηφόρα όπλα που θα εξασφάλιζαν,σύμφωνα με το σχέδιο,τη νίκη επί του ναζισμού.
Ένας μυστικός φάκελος με λεπτομέρειες για τις βρετανικές έρευνες σχετικά με τη δημιουργία των θανατηφόρων βελών,ποτισμένα με μια θανατηφόρα τοξίνη,ίσως άνθρακα ή ρικίνη,ρίχνει νέο φως στις μελέτες των Συμμάχων κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο πεδίο των χημικών και βιολογικών όπλων που θα μπορούσαν να φέρουν τη νίκη στη μάχη κατά των δυνάμεων του Αδόλφου Χίτλερ.Ο φάκελος,που δόθηκε στη δημοσιότητα,από το Εθνικό Αρχείο στο Λονδίνο,αποκαλύπτει το πώς οι επιστήμονες στο Porton Down του Wiltshire,όπου βρισκόταν το εργαστήριο όπλων υψίστης μυστικότητας, εργάστηκαν μεταξύ 1941 και 1944 για την τελειοποίηση των βλητικών όπλων ώστε να διασφαλιστεί ο μέγιστος αριθμός απωλειών και ο γρηγορότερος θάνατος για τους εχθρικούς στρατιώτες.Η μελέτη με τίτλο «Έρευνα για τη χρήση άνθρακα και άλλων δηλητηρίων για τη διεξαγωγή βιολογικού πολέμου» αναφέρει ότι η ιδέα για τη χρήση βελών υπήρχε ήδη από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο,αλλά η καινοτομία ήταν η προσθήκη δηλητήριου,είτε ως επάλειμμα μιας αυλακωμένης ακίδας είτε ως ενέσιμο μέσω μιας κούφιας βελόνας.Ένα υπόμνημα που γράφτηκε το 1945,συνοψίζοντας το σχέδιο, αναφέρει:«Η χρήση δηλητηρίου καθιστά εφικτή τη χρήση ενός πολύ πιο ελαφρού βέλους, αφού αρκεί μια ελαφρά διείσδυση,και όχι πλήγμα σε ζωτικό όργανο,για να εισέλθει το δηλητήριο...Φαίνεται απίθανο να μπορούσε να επινοηθεί οποιοδήποτε μέτρο πρώτων βοηθειών ή ιατρική αγωγή για να αποτρέψει το θάνατο του ανθρώπου που θα λάμβανε τη θανατηφόρο δόση».Οι ερευνητές,εργαζόμενοι συνδυαστικά με Καναδούς συναδέλφους τους, ανέπτυξαν ένα βέλος με βάρος μόλις τεσσάρων γραμμαρίων,το οποίο θα μπορούσε να φορτωθεί σε βόμβες που θα είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν 30,600 εκτοξευτήρες τη φορά.Οι ερευνητές διεξήγαγαν πολλαπλές δοκιμές και υπολογισμούς για να προσδιορίσουν τις πιθανότητες να πληγούν στρατεύματα.Ένας στρατιώτης ξαπλωμένος σε ανοιχτό χώρο είχε 90% πιθανότητες να χτυπηθεί από τα θανατηφόρα βέλη ενώ ένας στρατιώτης σε χαράκωμα είχε 17% πιθανότητες.Οι συνέπειες από ένα πλήγμα αυτού του όπλου ήταν ολέθριες.Αν το θύμα δεν έβγαζε το βέλος εντός 30 δευτερολέπτων,ήταν καταδικασμένο σε αποτρόπαιο θάνατο.Αναλύοντας λεπτομερώς την επίδραση της ρικίνης,που έφερε το κωδικό όνομα T1123 σε δοκιμές επί προβάτων και αιγών,ένας ερευνητής ανέφερε:«Τα συμπτώματα είναι: σύσπαση των μυών,ακατάσχετη παραγωγή σάλιου και ιδρώτα,οξεία αφόδευση, συχνουρία και τάση για εμετό. Ο παλμός της καρδιάς επιβραδύνεται και πέφτει η πίεση του αίματος.Το θύμα καταρρέει και κείται με μυϊκές συσπάσεις.Όταν η δόση είναι θανατηφόρα,ο θάνατος επέρχεται εντός 30 λεπτών,συνήθως κατόπιν σπασμών».Οι προσπάθειες των επιστημόνων για τελειοποίηση του βέλους πήρε μια σκοτεινά κωμική διάσταση όταν προσέγγισαν την εταιρεία παραγωγής ραπτομηχανών Singer,που είχε την έδρα της στο Μπρίστολ,προκειμένου να τους προμηθεύσει μια ποικιλία βελονών με διαφορετικά σχήματα,χωρίς να δηλώσουν για ποιο λόγο.Το αίτημα σάστισε την εταιρεία. Σε μια επιστολή του 1941,ένα διοικητικό στέλεχος της γράφει:«Φοβόμαστε ότι δεν κατανοούμε τις απαιτήσεις σας.Από τα σχόλιά σας φαίνεται πως οι βελόνες χρειάζονται για κάποιον άλλο σκοπό,πέρα από ραπτομηχανές».Παρά τη διαβεβαίωση των επιστημόνων ότι το όπλο τους ήταν και πιο θανατηφόρο και πιο φθηνό από τις συμβατικές σφαίρες, τα βέλη δεν έφτασαν ποτέ στη μαζική παραγωγή.Σημειώνοντας ότι τα βλητικά όπλα ήταν άχρηστα για οποιαδήποτε μορφή κάλυψης,ένας ανώτατος αξιωματικός τα διέγραψε ως «ιδιαίτερα αντιοικονομικά» και ότι ήταν απίθανο να προκαλέσουν μαζικές απώλειες στις εχθρικές τάξεις.

Εξορκισμός για να «φύγει» η ομοφυλοφιλίαΕξορκισμό χρησιμοποίησε μια εκκλησία του Κονέκτικατ για να «σώσει» ένα 16χρονο από την ομοφυλοφιλία.Δημόσια κατακραυγή και διαμαρτυρίες έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ βίντεο με τη σκηνή του εξορκισμού που ανέβασε στο διαδίκτυο η ίδια η εκκλησία.
Το βίντεο δείχνει τον έφηβο να πέφτει κάτω και να συγκλονίζεται από σπασμούς,ενώ πλήθος κληρικών τον περιβάλλει φωνάζοντας «ομοφυλόφιλε δαίμονα,σε προστάζουμε να εξέλθεις τώρα αμέσως!Άφησέ τον,Σατανά!».
Ο νεαρός ντυνόταν γυναικεία και είχε ζητήσει ο ίδιος άλλες τρεις φορές εξορκισμό για να αλλάξει σεξουαλικές προτιμήσεις.Αν και ο ανήλικος δείχνει φανερά καταπονημένος στο βίντεο,η υπεύθυνη της τελετής Πατρίσια Μακίνι διέψευσε ότι το παιδί έπεσε θύμα κακοποίησης.Η κ.Μακίνι έχει στο παρελθόν κατηγορηθεί ότι απειλούσε με εξορκισμό τουλάχιστον πέντε μέλη οργάνωσης ομοφυλοφίλων.

Ιερουσαλήμ: Κραυγή αγωνίας για το σχέδιο κατεδάφισης της Σιλωάμ

Η πόλη Σιλωάμ, με τη γειτονιά του Αλ-Μπουστάν,τοποθεσία συμβολική τόσο για τους Μουσουλμάνους,όσο και για τους Εβραίους και τους Χριστιανούς,βρίσκεται κοντά στα τείχη της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ και στο στόχαστρο ισραηλινών κατεδαφιστικών μηχανών.Οι ισραηλινές αρχές στην Ιερουσαλήμ έχουν ανακοινώσει σχέδιο αναδιαμόρφωσης με πάρκα και ανοιχτούς χώρους για τα στενά δρομάκια και τα τείχη που στολίζουν το Αλ-Μπουστάν.Μάλιστα,δεν φαίνεται να ανησυχούν για τους κατοίκους,για τους οποίους διατείνονται ότι έχουν χτίσει τα σπίτια τους παράνομα και χωρίς άδειες.
Τα σπίτια που,σύμφωνα με τα σχέδια των αρχών του Ισραήλ στην κοινότητα της Ιερουσαλήμ,πρέπει να κατεδαφιστούν,ανέρχονται στα 88.Τα σπίτια αυτά στεγάζουν μεγάλες οικογένειες,οι οποίες εδώ και καιρό,υποχρεώνονται να πληρώνουν υψηλά πρόστιμα,καθότι,βάσει των πορισμάτων των ισραηλινών αρχών,διαμένουν σε «αυθαίρετες κατασκευές».Οι κάτοικοι της Σιλωάμ εκφράζουν διαρκώς παράπονα,διότι οι άδειες σε Εβραίους δίνονται απλόχερα από τους υπεύθυνους,αλλά οι Άραβες της Ιερουσαλήμ,αν και πληρώνουν φόρους και πρόστιμα,δεν μπορούν να έχουν καμία παροχή ή δικαίωμα.
Εάν το σχέδιο κατεδάφισης προχωρήσει,1.500 άνθρωποι θα μείνουν στο δρόμο.Το «σχέδιο πρόνοιας» για αυτούς προτείνει,σχεδόν αμετάκλητα,τη μετεγκατάσταση ολόκληρης της κοινότητας σε μία περιοχή λίγο πιο έξω από την Ιερουσαλήμ και φυσικά,μακριά από τους Αγίους Τόπους.Πολλοί είναι αυτοί που μιλούν για συστηματικό σχέδιο των Ισραηλινών να απομακρύνουν τους Παλαιστίνιους από την περιοχή του ιστορικού κέντρου της Ιερουσαλήμ,ώστε να εγκαταστήσουν εκεί Εβραίους που θα εκμεταλλευτούν την τουριστική ζώνη και θα «δώσουν διαφορετικό στίγμα στους Άγιους Τόπους».
Επιπλέον,δεν είναι λίγες οι μαρτυρίες που καταγγέλλουν ότι οι Εβραίοι που κατοικούν στη Σιλωάμ,είτε αγοράζουν τα «παράνομα» σπίτια των Παλαιστινίων,είτε τα αρπάζουν από αυτούς ως εγκαταλελειμμένα,υπό την ανοχή των ισραηλινών αρχών.
Οι ανησυχίες για ενδεχόμενο–και λανθάνοντα-«διωγμό» αυξάνονται,καθώς οι Παλαιστίνιοι γνωρίζουν ότι οι διεθνείς συμφωνίες και κυρίως η 4η Συνθήκη της Γενεύης,που απαγορεύει σε κατοχικές δυνάμεις να προβαίνουν σε σφετερισμούς της ιδιοκτησίας σε κατεχόμενα εδάφη,δεν αντιμετωπίζονται με σεβασμό από το Ισραήλ.

ΗΠΑ-Βραζιλία 2-3 (vids)

Η εκπληκτική ανατροπή της Βραζιλίας στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Συνομοσπονδιών "έσβησε" το αμερικανικό όνειρο και με το 3-2 επί των ΗΠΑ,η "σελεσάο" κατέκτησε για τρίτη φορά (πολυνίκης) το τρόπαιο. Στον μικρό τελικό,η Ισπανία επικράτησε στην παράταση της Νότιας Αφρικής (vids).
Εικόνα αγώνα
Μετά την εμφάνιση των ΗΠΑ κόντρα στην Ισπανία,ουδείς περίμενε επανάληψη του αγώνα της φάσης των ομίλων.Οι Αμερικανοί επιστράτευσαν και πάλι διπλή άμυνα ζώνης, με μία αλλαγή στα αμυντικά χαφ,αφού τη θέση του τιμωρημένου Μάικλ Μπράντλεϊ κάλυψε επάξια ο Μπένι Φέιλαμπερ.Η "ψυχρολουσία" της "σελεσάο" ήρθε νωρίς,με το δεύτερο γρηγορότερο τέρμα σε τελικό (μετά από αυτό του Μίκαελ Λάουντρουπ το 1995 στο 8ο λεπτό).Ο Κλιντ Ντέμπσεϊ άνοιξε το σκορ στο 10' και με αυτό το τέρμα οι παίκτες του Μπομπ Μπράντλεϊ είχαν μεγαλύτερη ευχέρεια στο παιχνίδι τους,μιας και είχαν κάνει,εν πρώτοις,το χρέος τους.
Η Βραζιλία ντύθηκε...Ισπανία και αδυνατούσε να διασπάσει την άμυνα των ΗΠΑ.Η κίνηση δίχως την μπάλα ήταν κάτι...εξεζητημένο από τους παίκτες του Κάρλος Ντούνγκα.Ο Κακά φώναζε για να πάρει την μπάλα,ο Αντρέ Σάντος δοκίμαζε να σκοράρει από τα 40 μέτρα και με ένα σωρό παίκτες μπροστά,ο Μαϊκόν ήταν ο οργανωτής στην ομάδα και ο Λουίς Φαμπιάνο δεν...ενοχλούσε κανέναν στο παιχνίδι.Μία υποδειγματική αντεπίθεση των ΗΠΑ στο 27' ήταν αρκετή ώστε να "βυθίσει" ακόμα περισσότερο τους Βραζιλιάνους,με τον Λάντον Ντόνοβαν να χρίζεται σκόρερ του 2-0.
Οποτε η αμερικανική άμυνα δεν κατάφερνε να κρατήσει τη Βραζιλία,τότε ο Τιμ Χάουαρντ δήλωνε "παρών" με εύκολες ή δύσκολες επεμβάσεις.Ο Αμερικανός τερματοφύλακας ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του στη διάρκεια του αγώνα και σε συνδυασμό με την κάκιστη παρουσία της Βραζιλίας στο πρώτο 45λεπτο,μετέτρεψε τη διατήρηση του μηδέν σε πολύ εύκολο έργο.
Το δεύτερο μέρος άρχισε χωρίς αλλαγές στις συνθέσεις,αλλά με αλλαγή στο σκορ.Ο Φαμπιάνο αποφάσισε να μπει στο κλίμα του αγώνα και με κίνηση φορ μείωσε σε 2-1 μόλις στο 46'.Το παιχνίδι είχε ξαναρχίσει,αφού οι Βραζιλιάνοι ανέβασαν την απόδοσή τους, παίζοντας πιο οργανωμένα και ορθόδοξα.Ο Κακά,πλέον, όταν ζητούσε την μπάλα την έπαιρνε και τα δύο ακραία μπακ σταμάτησαν να κάνουν το παιχνίδι της ομάδας,αλλά έπαιζαν επικουρικό ρόλο.Σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση του Φαμπιάνο, ο αγώνας μεταφέρθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου γύρω από την περιοχή των ΗΠΑ.
Στη διπλή άμυνα ζώνης δημιουργήθηκαν ρήγματα και αυτά η "σελεσάο" τα γέμιζε με τον Λούσιο και τον Ζιλμπέρτο Σίλβα,που πολλές φορές έπαιρναν ρόλο δεύτερου σέντερ φορ. Κατάφεραν να ισοφαρίσουν με κεφαλιά του Κακά,αλλά ο βοηθός θεώρησε ότι η μπάλα δεν πέρασε ολόκληρη τη γραμμή κι έτσι η πίεση συνεχίστηκε.Ο 27χρονος Βραζιλιάνος δεν το έβαλε κάτω και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τροφοδοτήσει τους συμπαίκτες του για τις τελικές τους προσπάθειες,αφού προηγουμένως δημιουργούσε μόνος του τα κενά στην αντίπαλη άμυνα. Το πέτυχε στο 74',όταν έδωσε έτοιμο γκολ στον Ρομπίνιο,αυτός έστειλε την μπάλα στο δοκάρι,αλλά στην επαναφορά ο Φαμπιάνο έκανε το 2-2.
Η πλάστιγγα είχε γείρει,οι Ντάνι Αλβες και Ελάνο Μπλούμερ που είχαν περάσει στο ματς στη θέση των αρνητικών Σάντος και Ραμίρες πριν την ισοφάριση πρόσθεσαν "φρεσκάδα" και "καθαρό" μυαλό στο παιχνίδι και το τρίτο γκολ,αυτό της ανατροπής έμοιαζε με θέμα χρόνου. Ευκαιρίες σημειώθηκαν,ωστόσο χρειάστηκε να περάσουν δέκα λεπτά μέχρι ο αρχηγός της ομάδας,Λούσιο,με κεφαλιά,ολοκληρώσει τον θρίαμβο και να διαμορφώσει το τελικό 3-2.Ενα σκορ που έστεινε τους Βραζιλιάνους στο κέντρο του γηπέδου,σε κύκλο να προσεύχονται στον Θεό για το τρίτο τρόπαιο της ιστορίας τους...
Κλειδί
Η αναπροσαρμογή της αγωνιστικής συμπεριφοράς της Βραζιλίας στο δεύτερο μέρος ήταν το στοιχείο που έδωσε μία ελπίδα στη "σελεσάο" για την ανατροπή.Οι ποδοσφαιριστές απέκτησαν σαφείς ρόλους,έστω και ασυνήθιστους με ορισμένους αμυντικογενείς παίκτες να επωμίζονται επιθετικά καθήκοντα,ωστόσο όλοι γνώριζαν που πρέπει να βρίσκονται, πότε πρέπει να βρίσκονται εκεί και τι πρέπει να κάνουν.
MVP
Το κλειδί σε αυτήν την μεταμόρφωση της Βραζιλίας,ήταν η παρουσία του Κακά.Στο πρώτο μέρος προσπάθησε αλλά οι συμπαίκτες του δεν τον βοήθησαν καθόλου.Στην επανάληψη,στα πρώτα λεπτά,πήρε εγωιστικά κάποιες προσπάθειες,δείχνοντας τον δρόμο.Και το πέτυχε, κάνοντας εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο,όταν θα μπορούσε να χριστεί και σκόρερ εάν ο βοηθός διαιτητή ήταν πιο προσεκτικός.
Αδύναμος κρίκος
Ο Τζόναθαν Σπέκτορ ήταν ο χειρότερος σε απόδοση παίκτης των ΗΠΑ και στα τρία τελευταία ματς,όπου οι Αμερικανοί ξεπέρασαν τους εαυτούς τους.Απέναντι στον Κακά και στον Ρομπίνιο στο δεύτερο μέρος δεν κατάφερε να ανταπεξέρθει και από τη στιγμή που αποσύρθηκε ο επιπόλαιος Αντρέ Σάντος και στη θέση του μπήκε ο δεξιοπόδαρος Ντάνι Αλβες,τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα.Από εκεί άνοιξε περισσότερες φορές η άμυνα των ΗΠΑ και από την πλευρά του η Βραζιλία δημιούργησε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες.
Οι συνθέσεις
ΗΠΑ:Χάουαρντ,Σπέκτορ,Ονιέγου,Ντεμέριτ,Μποκανέγκρα,Κλαρκ (89' Κέισι),Φέιλαμπερ (75' Κλιέσταν),Ντέμπσεϊ,Ντόνοβαν,Αλτιντορ (75' Μπόρνστεϊν),Ντέιβις
Βραζιλία:Σέζαρ,Μαϊκόν,Λούσιο,Λουιζάο,Σάντος (66' Αλβες),Ζιλμπέρτο Σίλβα,Μέλο, Ραμίρες (66' Ελάνο),Κακά,Ρομπίνιο,Φαμπιάνο
Διαιτητής: Μάρτιν Χάνσον (Σουηδία)
ΗΠΑ-Βραζιλία 2-3

Ευλόγησον...τα όπλα!

«Για κάποιο λόγο οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι το να κρατάς όπλο είναι κακό πράγμα.Αλλά δεν είναι.Νομίζω ότι τη ζωή μου αξίζει να την προστατεύσω…».Τάδε έφη αμερικανός παπάς στο Κεντάκι,που προέτρεψε τους πιστούς να φέρουν στη λειτουργία και το όπλο τους!
Ένας…πρωτοποριακός πάστορας προέταξε τα χριστιανικά του ήθη,καλώντας τους απανταχού πιστούς μα φέρουν μαζί στη λειτουργία της Κυριακής τα όπλα τους,σε μια προσπάθεια προώθησης της ασφαλούς κατοχής όπλων.
Ο Κεν Παγκάνο δήλωσε πως προχώρησε σε αυτήν την ενέργεια,μετά από ανησυχίες που εξέφρασε το ποίμνιο του ότι ο νέος πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα θα αυστηροποιήσει τους νόμους για τον περιορισμό της οπλοκατοχής.
«Θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι οι άνθρωποι που έχουν όπλα είναι νομοταγείς, έξυπνοι και φυσιολογικοί» δήλωσε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο πάστορας,που έβλεπε περίπου 200 από τους πιστούς του με τα πιστόλια στη ζώνη.
Και συνέχισε:«Αν τόσα χρόνια στην Αμερική ο κόσμος δεν κρατούσε όπλα,δεν θα είχαμε φτάσει ως εδώ.Εύχομαι περισσότερες εκκλησίες να το κάνανε αυτό…»
Πάντως,κατά τη διάρκεια της λειτουργίας,στον απέναντι δρόμο είχαν συγκεντρωθεί πιστοί που πραγματοποιούσαν διαδήλωση εναντίον της οπλοκατοχής.
«Η ιδέα του να κρατάς όπλο στις εκκλησίες,και σε κάθε άγιο μέρος,είναι τουλάχιστον δυσάρεστη» δήλωσε ένας εκ των διοργανωτών,Τέρι Τέιλορ.

“Σκληρή” γλώσσα Ερντογάν για ηγέτες αντίθετους στην ένταξη

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε ο Τούρκος πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν από τις Βρυξέλλες,για όσους θέτουν εμπόδια στην ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας.Την ίδια στιγμή ο αρμόδιος Επίτροπος για τη Διεύρυνση της Ε.Ε.Όλι Ρεν,μετά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ΥΠΕΞ, υπογράμμισε τη σημασία της επίλυσης του Κυπριακού με προσπάθειες και από τις δύο πλευρές.Ο τούρκος πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Τουρκία έχει σημειώσει πρόοδο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν. Παράλληλα,εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων,μιλώντας για «μικροπολιτικές σκοπιμότητες».Υποστήριξε δε ότι από τα 35 κεφάλαια –«προϋποθέσεις» για την ευρωπαϊκή ένταξη της Τουρκίας,μόνο τα δέκα έχουν ανοίξει και μίλησε για «άδικη αντιμετώπιση» της Ε.Ε. προς τη χώρα.
Ο κ.Ερντογάν χρησιμοποίησε σκληρούς χαρακτηρισμούς για τους σκεπτικιστές πολιτικούς, περιγράφοντας τους ως «στενόμυαλους» και «λαϊκιστές»,καθώς – όπως είπε – ενέπλεξαν την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας στην καμπάνια των Ευρωεκλογών.Επανέλαβε δε ότι η Τουρκία επιθυμεί την πλήρη ένταξη και όχι προνομιακή σχέση όπως αντιπροτείνουν Γαλλία και Γερμανία.
Σχετικά με το Κυπριακό,ο τούρκος πρωθυπουργός εξέφρασε την ελπίδα ότι το 2009 θα αποδειχθεί εποικοδομητικό,ωστόσο εμφανίστηκε επιφυλακτικός για τις πραγματικές προθέσεις των Ελληνοκυπρίων,τονίζοντας ότι η Κύπρος συνεχώς μπλοκάρει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας.
Σε ό,τι αφορά το επίμαχο για την Ε.Ε.θέμα της ενέργειας,ο Τ.Ερντογάν εξέφρασε την άποψη ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να ανοίξει το κεφάλαιο ενέργειας και πως περιμένει τη συγκατάβαση της ΕΕ.Εμφανίστηκε επικριτικός τονίζοντας ότι το κεφάλαιο αυτό δεν ανοίγει,λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων και άφησε ασαφές το ενδεχόμενο να στηρίξει την υλοποίηση του ευρωπαϊκού αγωγού Ναμπούκο,ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο μέσω της Τουρκίας στην ΕΕ.

"Άτολμος" ο Καραμανλής

Σχεδόν εφτά στους δέκα πολίτες χαρακτηρίζουν «άτολμο» τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή,σε δημοσκόπηση της εταιρείας Rass για λογαριασμό της εφημερίδας «Το παρόν».
Αναλυτικότερα,το 66,8% των ερωτηθέντων εκτιμούν πως ο κ.Καραμανλής δεν είναι τολμηρός στις αποφάσεις που παίρνει για την διακυβέρνηση της χώρας,ενώ μόλις το 28,7% που τον θεωρούν τολμηρό.Μάλιστα,το 33,2% θεωρούν πως η ήττα στις ευρωεκλογές οφείλεται στην αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης,ενώ η σκανδαλολογία και η συμπεριφορά στελεχών ισοψηφούν στη δεύτερη θέση με 26,4%.
Ωστόσο, πάνω από ένας στους δύο δεν θέλουν πρόωρες εκλογές,αφού το 55,4% ζητά από την κυβέρνηση να εξαντλήσει την τετραετία, σε αντίθεση με το 41,1% ζητά εδώ και τώρα εκλογές.Τέλος,ο κ.Καραμανλής προηγείται με 9 ποσοστιαίες μονάδες στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός,με 45,4% έναντι 36,4% που θεωρούν κατάλληλο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Γιώργο Παπανδρέου.

Υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων οι Αυστραλοί

Το αίτημα του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα ενόψει των εγκαινίων του Νέου Μουσείου Ακρόπολης θίγουν δημοσιεύματα στις αυστραλιανές εφημερίδες The Sun Herald και The Sunday Telegraph.
Το αίτημα αυτό υποστηρίζεται από δεκάδες επώνυμους Αυστραλούς πρώην πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές, συγγραφείς και καλλιτέχνες.
Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός Γκοφ Ουίτλαμ,(ο οποίος μαζί με τον επίσης πρώην πρωθυπουργό Μάλκομ Φρέϊζερ είναι μέλη της οργάνωσης "Αυστραλοί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα",με αφορμή τα εγκαίνια του νέου μουσείου τόνισε,ότι "το Νέο Μουσείο Ακρόπολης δίνει στο Βρετανικό Μουσείο την ευκαιρία να διορθώσει ένα από τα μεγάλα σφάλματα της ιστορίας. Δεν υπάρχει πλέον καμία δικαιολογία για την διατήρηση της συλλογής στην Πινακοθήκη Νταβίν στο πίσω μέρος του Βρετανικού Μουσείου,τώρα που τα γλυπτά μπορούν να ενοποιηθούν και να εκτεθούν με τα λοιπά σωζόμενα γλυπτά της Ακρόπολης".
Η δημοσιογράφος Τζένι Στίβενς σε ρεπορτάζ της που δημοσιεύονται στον αυστραλιανό τύπο αναφέρεται σε επίσκεψή της στο βράχο της Ακροπόλεως και την Πλάκα,στις προσπάθειες αναστήλωσης και στις "ελληνικές ελπίδες για επιστροφή των λαφύρων που βρίσκονται στο εξωτερικό και κυρίως στο Βρετανικό Μουσείο".Η συντάκτρια αναφέρει πως σημειώνονται πλέον ανησυχίες στο βρετανικό στρατόπεδο για την τύχη των γλυπτών, καθώς οι Έλληνες με επιμονή και διπλωματικότητα προσπαθούν για την επιστροφή τους.
Επίσης τονίζει ότι το νέο μουσείο θα τραβήξει την προσοχή του διεθνούς Τύπου,αλλά ως γεγονός από μόνο του δεν είναι ικανό να επηρεάσει την τύχη των μαρμάρων.Η κοινή γνώμη όμως αναμένεται να ασκήσει μεγαλύτερες πιέσεις.