Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα τέλη κυκλοφορίας - Πως τυπώνετε που πληρώνετε!

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να κάνουν τις εξής ενέργειες για να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο για τα τέλη κυκλοφορίας 2013
1. θα πληκτρολογήσουν www.gsis.gr
2.Στην πρώτη σελίδα θα δουν τα τέλη κυκλοφορίας. Συγκεκριμένα αναγράφεται:ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Θα κλικάρουν επάνω στη φράση αυτή και
3. θα βρεθούν στην εφραρμογή όπου θα πρέπει να πατήσουν στο εικονίδιο που γράφει ΕΙΣΟΔΟΣ
4. Αμέσως μετά θα τους ζητηθεί να αναγράψουν τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος
5. Αφού γίνουν αυτά θα πρέπει να πατήσουν ΕΚΤΥΠΩΣΗ προκειμένου με το ειδοποιητήριο να μεταβούν στην τράπεζα για την πληρωμή των τελών.
Πως διαμορφώνονται τα νέα τέλη κυκλοφορίας
Τα τέλη κυκλοφορίας 2013 υπολογίζονται ως εξής:
- Από 51 κ.ε. μέχρι 300 κ.ε. 22 ευρώ

- Από 301 κ.ε. μέχρι 785 κ.ε. 55 ευρώ


- Από 786 κ.ε. μέχρι 1071 κ.ε. 120 ευρώ


- Από 1071 κ.ε. μέχρι 1357 κ.ε 135 ευρώ


- Από 1358 κ.ε. μέχρι 1548 κ.ε 240 ευρώ


- Από 1549 κ.ε. μέχρι 1738 κ.ε. 265 ευρώ

- Από 1739 κ.ε. μέχρι 1928 κ.ε. 300 ευρώ

- Από 1929 κ.ε. μέχρι 2357 κ.ε. 660 ευρώ

- Από 2358 κ.ε. μέχρι 3000 κ.ε. 880 ευρώ

- Από 3001 κ.ε. μέχρι 4000 κ.ε. 1100 ευρώ

- Από 4001 κ.ε. και άνω 1320 ευρώ

Διαδικασία είσπραξης τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2013 και επομένων ετών

Η εγκύκλιος αναφέρει:

1. Η διαδικασία είσπραξης των τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και επομένων ετών που ορίζεται με την παρούσα, αφορά στα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας, για ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης οχήματα, τα οποία καταβάλλονται εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα.
Εμπρόθεσμη θεωρείται η καταβολή των τελών κυκλοφορίας που πραγματοποιείται εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους αυτού που αφορά.
Εξαιρετικά, για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013 θεωρείται εμπρόθεσμη η καταβολή που πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Νοεμβρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2012.
2. Για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας απαιτείται «Κωδικός Πληρωμής», τον οποίο οι υπόχρεοι μπορούν να προμηθευτούν ως ακολούθως:
α) Μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ.
i. Οι πιστοποιημένοι στο TAXISnet φορολογούμενοι εισάγουν το προσωπικό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους. Στη συνέχεια, με την επιλογή:
• «Κατάσταση οχημάτων», εμφανίζονται τα στοιχεία του οχήματος ή των οχημάτων τα οποία ανήκουν στο φορολογούμενο και τυχόν στην/στον σύζυγό του, σύμφωνα με το αρχείο της Γ.Γ.Π.Σ., όπως αυτό ενημερώνεται από το αρχείο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ειδικότερα, εμφανίζονται τα στοιχεία του υποχρέου σε καταβολή και ανά όχημα, ο αριθμός κυκλοφορίας, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, η ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, η κατάσταση του οχήματος (σε κίνηση ή σε ακινησία), η σχέση του με άλλα οχήματα (έλξη τροχόσπιτου κ.λπ.), η φορολογική υποχρέωση (κανονική πληρωμή, απαλλαγή κ.λπ.), καθώς και η βάση υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας.
• «Εκτύπωση Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας», εκτυπώνεται για κάθε όχημα, εφόσον υπάρχει υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας», το οποίο περιέχει στοιχεία του ιδιοκτήτη και του οχήματος, τα ποσά των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, καθώς και τον «Κωδικό Πληρωμής».
Σε περίπτωση που έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2013, επί του «Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας» θα εμφανίζεται σχετική ένδειξη.
• «Αρχείο σε Φύλλο Εργασίας», εφόσον ο φορολογούμενος είναι ιδιοκτήτης μεγάλου πλήθους οχημάτων, παράγεται αρχείο με τις πληροφορίες που περιέχονται στο «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας» για κάθε ένα από τα οχήματά του.
ii. Εναλλακτικά, οι πιστοποιημένοι και οι μη πιστοποιημένοι στο TAXISnet φορολογούμενοι, μέσω εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ., καταχωρούν τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο πρόκειται να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται δυνατότητα εκτύπωσης του «Εντύπου Τελών Κυκλοφορίας» για το συγκεκριμένο όχημα.
β) Μέσω των εισπρακτικών φορέων, εφόσον διαθέτουν την σχετική υποδομή.
Οι υπόχρεοι οφείλουν να προσκομίζουν την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο θα καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας ή φωτοαντίγραφο αυτής και να γνωστοποιούν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδιοκτήτη του οχήματος ή ενός εκ των συνιδιοκτητών, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία ως προς τα εμφανιζόμενα κατά τα προαναφερθέντα στοιχεία κατόχου – οχήματος, ο φορολογούμενος πρέπει να απευθύνεται:
• στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του, όταν τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ίδια με τα αντίστοιχα που είναι τυπωμένα στην άδεια
• σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν διαφέρουν από τα αντίστοιχα της αδείας κυκλοφορίας, προσκομίζοντας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
• σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν εμφανίζεται όχημα το οποίο δεν ανήκει στον φορολογούμενο, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά
• στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, όταν δεν είναι ενημερωμένα τα στοιχεία οχήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ή τη θέση αυτού σε ακινησία, με την προσκόμιση των κατά περίπτωση προβλεπομένων δικαιολογητικών
3. Εξαιρετικά, τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων καταβάλλονται:
• στα κλιμάκια των Δ.Ο.Υ. στην Αττική ή στις κατά περίπτωση αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας, όταν η καταβολή τελών κυκλοφορίας γίνεται προ της χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος
• σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. όταν απαιτείται διόρθωση στοιχείων αρχείου οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. ή όταν αποδεδειγμένα δεν παρέχεται από το σύστημα «Κωδικός Πληρωμής», ή όταν έχουν αφαιρεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, με πράξη Αστυνομικής Αρχής, λόγω οφειλής τελών κυκλοφορίας
• μόνο στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση άρσης εκούσιας ή αναγκαστικής ακινησίας
4. Για κάθε συναλλαγή, εφόσον αυτή διενεργείται με πληρωμή μέσω Καταστήματος των προαναφερομένων φορέων (χρέωση λογαριασμού ή μετρητά), παραδίδεται στον φορολογούμενο απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, στην οποία, πέρα από τα πλήρη στοιχεία του φορέα είσπραξης, αναγράφονται:
α. ο «Κωδικός Πληρωμής»
β. ο αριθμός φορολογικού μητρώου του κατόχου οχήματος
γ. ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος
δ. ο αριθμός συναλλαγής
ε. η ημερομηνία και
στ. το συνολικό ποσό καταβολής αριθμητικώς και ολογράφως.
Για πληρωμές μέσω των Α.Τ.Μ., θα εκτυπώνεται απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας, στην οποία θα αναγράφονται:
α. ο «Κωδικός Πληρωμής»
β. ο αριθμός φορολογικού μητρώου του κατόχου οχήματος
γ. ο αριθμός συναλλαγής
δ. η ημερομηνία και
ε. το συνολικό ποσό καταβολής.
Για πληρωμές μέσω διαδικτύου (WEB), θα τίθεται στη διάθεση του φορολογουμένου αποδεικτικό εκτελεσμένης εντολής πληρωμής τελών κυκλοφορίας, στο οποίο θα αναγράφονται:
α. ο «Κωδικός Πληρωμής»
β. ο αριθμός φορολογικού μητρώου του κατόχου οχήματος
γ. ο αριθμός συναλλαγής
δ. η ημερομηνία και
ε. το συνολικό ποσό καταβολής
5. Το αρχείο πληρωμών τελών κυκλοφορίας θα αποστέλλεται από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στη Γ.Γ.Π.Σ. και θα περιέχει πλήρη στοιχεία, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση. Οι πληρωμές που διενεργούνται με μη έγκυρο «Κωδικό Πληρωμής» απορρίπτονται.
Σε περίπτωση απόρριψης πληρωμής ή λανθασμένης πληρωμής, η ΔΙΑΣ Α.Ε. δίνει στο αρμόδιο γραφείο παρακολούθησης ηλεκτρονικών εισπράξεων και ηλεκτρονικών επιστροφών εσόδων (Γραφείο στη Γ.Γ.Π.Σ.) πλήρη στοιχεία της πληρωμής για ενημέρωσή του.
6. Σε περίπτωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας από τους υποχρέους με «Έντυπο Τελών Κυκλοφορίας» στους εισπρακτικούς φορείς, η εκτύπωση αυτή πρέπει να διατηρείται στο αρχείο τους για πέντε έτη.
Μπορούν να πληρωθούν στις εξής τράπεζες:
1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
2. ALPHA BANK Α.Ε.
3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Α.Τ.Ε ΒΑΝΚ
4. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε
5. EUROBANK – ERGASIAS S.A
6. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.
7. CITIBANK INTERNATIONAL PLC
8. MARFIN - ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ A.Ε.
9. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ
10. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
11. MILLENIUM BANK Α.Ε.
12. ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
13. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANΚ Α.Ε.
14. ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
15. FBBank - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
16. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.Τ.Δ.
17. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
18. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
19. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. (ΕΛΤΑ)
20. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
21. HSBC BANK PLC
22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ
23. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
24. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ
26. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
27. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
28. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
29. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
30. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
31. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
32. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ
33. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ
34. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: